×
Wyszukaj w serwisie
×

Wymiana i likwidacja indywidualnych żródeł ciepła w Gminie Lewin Brzeski - I nabór realizacja 26.09.-30.12.2020r.

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Lewin Brzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza realizuje projekt pn.:  „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski” – I nabór.

Beneficjent Ostateczny (Wnioskodawca datacji) z terenu Gminy Lewin Brzeski może uzyskać dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania w wysokości do 6.400,00 zł (34% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, jednak nie więcej niż 3.400,00 zł oraz 66% ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł).

Projekt był skierowany do Wnioskodawców, którzy w 2018 roku złożyli w tut. urzędzie deklarację przystąpienia do projektu przygotowanego przez Gminę Lewin Brzeski w zakresie potrzeb wymiany źródła ciepła, zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - działania 5.5 „Ochrona powietrza”.

W związku z rezygnacjami zakwalifikowanych Wnioskodawców z udziału w projekcie, Gmina Lewin Brzeski może w ramach wolnych miejsc zgłosić nowych uczestników projektu przy zachowaniu określonych w konkursie warunków.

Wnioskodawcą może być osoba, która:

  1. nie dokonała jeszcze likwidacji i wymiany istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła,
  2. jest właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
  3. podda nieruchomość przeprowadzeniu oceny energetycznej na potrzeby ww. projektu (zadanie zostanie zrealizowane przez gminę/audytora po złożeniu deklaracji przystąpienia do projektu),
  4. poprzez wymianę/likwidację źródeł ciepła przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu zawieszonego PM10 (wskaźniki zmniejszenia emisji zostaną wyliczone przez gminę/audytora po przeprowadzeniu oceny energetycznej).

Dofinansowanie będzie przysługiwało Wnioskodawcy który:

  1. dokona likwidacji i wymiany istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła na rzecz systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (pompa ciepła, panele fotowoltaiczne) lub,
  2. dokona likwidacji istniejącego wysokoemisyjnego źródło ciepła i przyłączy nieruchomość do sieci gazowej lub,
  3. dokona wymiany istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne: gazowe, olejowe, elektryczne, na paliwo stałe lub biomasę posiadające certyfikat „ekoprojektu” i spełniające wymogi emisyjne 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,

przy czym priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia, w których:

  1. przewidziano wykorzystywanie odnawialnych źródeł ciepła i/lub wymianę systemów indywidualnego ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła,
  2. przedsięwzięcia polegające na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowych.

Informuję, że w przypadku nieruchomości położonych na terenie miejscowości, dla których istnieje możliwość podłączenia się do sieci gazowej (Łosiów i Lewin Brzeski), dofinansowane mogą być wyłącznie przedsięwzięcia polegające na likwidacji istniejącego wysokoemisyjnego źródło ciepła i przyłączenie nieruchomość do sieci gazowej, gdy podłączenie do tej sieci jest możliwe technicznie i racjonalne kosztowo. Przedsięwzięcia polegające na wymianie źródła ciepła na inne niż kocioł gazowy lub na rzecz systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, nie uzyska dofinansowania.

Termin zakończenia zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania i rozliczenia projektu przewidywany jest na 30.12.2020 roku.

Wobec powyższego osobom zainteresowanym uzyskaniem jeszcze w 2020 roku dofinansowania w zakresie wymiana źródeł ciepła proponuję przystąpienie do projektu pn. „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski” – I nabór. 

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu. O zakwalifikowaniu do projektu decydują kryteria przedstawione powyżej i kolejność złożenia deklaracji przystąpienia do projektu.

Druki deklaracji oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 26, pok. nr 15, 14 i 13 oraz na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl lub pod nr tel. 77 424 66 81, 77 424 66 80, 77 424 66 39.

DOCXdeklaracja przystąpienia do projektu.docx
DOCXregulamin udzielania doinansowania dzialanie 5.5 przyjęta uchwała 24 wrzesień 2019.docx
DOCXwniosek o udzielanie dofinansowania.docx
DOCXwniosek o rozliczenie i płatność wnioskodawcy.docx
DOCXoświadczenia właściciela i współwłaściciela.docx
 

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz

Artur Kotara