×
Wyszukaj w serwisie
×

Deklaracje

Szanowny Mieszkańcu gminy Lewin Brzeski!

1. Zmiany we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Informujemy, że we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będącej załącznikiem do uchwały nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29.01.2013 r., skreślone zostały oświadczenia o treści:
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”; oświadczam, że dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.”.
 Skreślenia dotyczą treści deklaracji:
-      w części 1 wiersz 1.5;
-      w części 2 wiersz 2.8;
-      w części 3 wiersz 3.6;
-      w części 4 wiersz 4.9.
 
            Państwowy organ nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego– Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu orzekł nieważność oświadczenia sytuowanego w wyżej wymienionych częściach, stąd konieczne jest wprowadzenie zmian i wykreślenie oświadczeń.
 

Deklaracje do pobrania:

DOCXDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.docx
DOCXzałącznik nr 1 Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość.docx
DOCXzałącznik nr 2 Oświadczenie o osobach przebywajacych poza granicami kraju.docx
DOCXzałącznik nr 3 Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza miejscem stałego zameldowania.docx
DOCXzałącznik nr 4 Oświadczenie o dzieciach uczących się i pozostających poza miejscem stałego zameldowania.docx
DOCXzałącznik nr 5 Oświadczenie o powodach niezłożenia deklaracji w terminie.docx
DOCXzałącznik nr 6 Wykaz podmiotów wytwarzających odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej w budynku wielolokalowym.docx
DOCXzałącznik nr 7 Oświadczenie mieszkańców budynków wielolokalowych na potrzeby sporządzenia deklaracjo.docx
DOCXzałącznik nr 8 Oświadczenie użytkowników lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych na potrzeby sporządzenia deklaracji.docx

DOCXZałącznik nr 9 Oświadczenie o fakcie nieprzebywania osób i niegenerowaniu odpadów komunalnych na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.docx

 

_________________________________________________________________________________

 
2. Szanowny Przedsiębiorco z terenu gminy Lewin Brzeski!
 
            Przypominamy, że od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w całej Polsce, zmienią się zasady odbierania odpadów dla każdego z nas. Do tego czasu umowy na wywóz śmieci z firmą wywozową podpisują właściciele nieruchomości, ale od 1 lipca 2013 r. zrobi to gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą wnosili do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustaloną stawką w zależności od wielkości gospodarstwa domowego (lub pojemników na odpady) i sposobu gromadzenia odpadów. W naszej gminie Radni Rady Miejskiej podjęli decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych zarówno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdyż pozwala to gminie na przejęcie pełnej kontroli w zakresie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, dzięki czemu odpady będą odbierane od każdego właściciela nieruchomości i nie trafią na dzikie wysypiska. Właścicielami nieruchomości niezamieszkałych są np. przedsiębiorcy, którzy posiadają nieruchomości, gdzie wytwarzane są odpady komunalne, a także szkoły, przedszkola, żłobki, placówki służby zdrowia, zarządcy ogródków działkowych, właściciele nieruchomości posiadający działki na terenach rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Lewin Brzeski. Osoby segregujące odpady komunalne zapłacą mniej, ponieważ za gromadzenie odpadów w sposób selektywny ustalono znacznie niższe stawki opłat. W zamian za wniesioną opłatę przedsiębiorca wybrany w przetargu zorganizowanym przez gminę, odbierze KAŻDĄ ilość odpadów komunalnych. Co więcej, koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, zużytymi oponami, przeterminowymi lekami, chemikaliami i innymi problematycznymi odpadami – gmina zorganizuje Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie każdy mieszkaniec gminy Lewin Brzeski we własnym zakresie będzie mógł przekazać odpady w ramach tej jednej opłaty wnoszonej do gminy. Dzięki temu „nie będzie się opłacać” wyrzucanie śmieci do lasu. Zniknie też powód, żeby pozbywać się odpadów poprzez spalanie w domowych piecach, co jest niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości, a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2012.391)) wyliczy sam na podstawie specjalnego formularza – wzoru deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Lewin Brzeski jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim deklaracji zgodnej z wzorem uchwalonym przez Radę Miejską (wzór deklaracji oraz instrukcja wypełniania w załączniku).
Wypełnione deklaracje należy złożyć do dnia 15 marca 2013 roku bezpośrednio do Urzędu bądź przesłać na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski. Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania z urzędu w sprawie naliczenia wysokości należnej opłaty. Deklaracje dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.lewin-brzeski.pl w zakładce gospodarka odpadami - znajdującej się po prawej stronie oraz na stronie www.bip.lewin-brzeski.pl w zakładce samorząd - akty prawa miejscowego).
            W razie wątpliwości czy problemów z poprawnym wypełnieniem deklaracji można się zwrócić o pomoc do pracownika Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, pokój nr 10, 14, bądź skontaktować się telefonicznie pod numer telefonu 77 424 66 63 lub 80, bądź zadać pytanie pocztą elektroniczną: lub . Ponadto zorganizowane będą spotkania w świetlicach wiejskich, gdzie pracownicy Urzędu pomogą wypełnić deklaracje. O dokładnym terminie spotkania zostaną Państwo powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń, za pomocą strony internetowej).
Pamiętajmy, że każdy właściciel nieruchomości musi rozwiązać dotychczasową umowę na wywóz odpadów komunalnych w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013 r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.

 

PDFuchwała w sprawie wzoru deklaracji

DOCdo 30 czerwca 2013 rozwiąż umowę na wywóz odpadów