×
Wyszukaj w serwisie
×

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy Lewin Brzeski podjętą w dniu 27 marca 2014 roku uchwałą Rady Gminy i funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014r. poz. 301).

Fundusz sołecki – najważniejsze informacje:

 • Fundusz sołecki jest budżetem partycypacyjnym tj. o jego przeznaczeniu decydują mieszkańcy sołectwa. Decyzje w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z funduszu sołeckiego podejmowane są na zebraniu wiejskim.
 • Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego powinien spełniać określone wymagania, aby ujęte w nim przedsięwzięcie mogło być przyjęte do realizacji. Termin złożenia wniosku (do 30 września poprzedzającego rok wydatkowania środków), należy określić przedsięwzięcia oraz ich uzasadnienie oraz oszacować koszty.

Wraz z wnioskiem należy złożyć, jako załącznik:

 • protokół zebrania wiejskiego
 • uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku
 • listę obecności z zebrania.

Sołectwa mogą realizować przedsięwzięcia służące poprawie życia mieszkańców, które należą do zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, np.:

 • budowa lub remont placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego,
 • dbanie o porządek na terenie sołectwa,
 • organizacja imprez integracyjnych dla społeczeństwa, wycieczek dla dzieci
 • remont przystanku, świetlicy wiejskiej,
 • poprawa jakości dróg i chodników.

Środki funduszu mogą być przeznaczone również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62,poz.558 z późn. zm.).

 • Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa  lub innego sołectwa w danej gminie.
 • Sołectwo w trakcie roku budżetowego i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek nie może przekroczyć środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Sołectwo chcąc zmienić przyjęte przedsięwzięcia bądź ich zakres jest zobligowane do zachowania całej procedury dotyczącej uchwalania i złożenia wniosku. Koniecznym jest więc zwołanie zebrania wiejskiego, na którym zostanie uchwalony wniosek o zmianę przedsięwzięć bądź zmianę ich zakresu. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

 • Niewykorzystane w roku budżetowym środki funduszu sołeckiego wygasają z upływem roku.

Środki funduszu sołeckiego na 2018r. z podziałem na sołectwa:

Borkowice

18 647,14 zł

Błażejowice

10 414,62 zł

Buszyce

12 927,36 zł

Leśniczówka

10 943,62 zł

Chróścina

16 696,46 zł

Golczowice

14 183,73 zł

Jasiona

10 381,56 zł

Kantorowice

18 085,08 zł

Łosiów

33 062,30 zł

Mikolin

16 299,71 zł

Nowa Wieś Mała

14 811,91 zł

Oldrzyszowice

17 060,15 zł

Przecza

25 226,53 zł

Ptakowice

15 142,53 zł

Różyna

16 068,28 zł

Sarny Małe

13 423,29 zł

Skorogoszcz

33 062,30 zł

Stroszowice

11 968,55 zł

Strzelniki

18 283,45 zł

Wronów

11 340,37 zł

Razem

           338 028,94 zł

 

Środki funduszu sołeckiego na 2019r. z podziałem na sołectwa:

Borkowice

20 116,83 zł

Błażejowice

11 521,13 zł

Buszyce

14 193,75 zł

Leśniczówka

12 026,76 zł

Chróścina

18 166,55 zł

Golczowice

15 638,40 zł

Jasiona

11 665,60 zł

Kantorowice

19 538,97 zł

Łosiów

36 116,40 zł

Mikolin

17 733,15 zł

Nowa Wieś Mała

16 252,38 zł

Oldrzyszowice

18 852,76 zł

Przecza

27 123,42 zł

Ptakowice

16 541,31 zł

Różyna

17 516,45 zł

Sarny Małe

14 699,37 zł

Skorogoszcz

36 116,40 zł

Stroszowice

13 038,02 zł

Strzelniki

20 189,07 zł

Wronów

12 351,81 zł

Razem

369 398,53 zł

Ważne terminy:

 • do 31.07.2018 – burmistrz Lewina Brzeskiego przekazuje sołtysom informacje o wysokości przypadających środków na następny rok budżetowy
 • do 30.09.2018 – sołtys przekazuje burmistrzowi Lewina Brzeskiego wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na rok 2019
 • do 31.10.2018 – sołectwo może złożyć do burmistrza Lewina Brzeskiego wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu na bieżący rok budżetowy

Pliki do pobrania:

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.03.2019r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.09.2019r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2019r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.03.2020r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.09.2020r.