×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewińskie Lwy

Zarządzenie nr  133/2015

Burmistrza Lewina Brzeskiego

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy”.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie 1459/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy” .

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Artur Kotara

 

DOCXregulamin-przyznawania-nagrod-burmistrza-lewina-brzeskiego-lewinskie-lwy.docx
DOCwzor-oswiadczenia.doc
DOCXkarta-zgloszenia-kandydatury-do-nagrody-burmistrza-lewina-brzeskiego-lewinskie-lwy.docx