×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim przy ul. Konopnickiej 3 pokój numer 5 I piętro (wejście od strony zakładu) został uruchomiony PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. 

Nieodpłatna pomoc prawna będzie  udzielana w następujących dniach :

                                poniedziałki   w godz. 10.00 – 14.00

                                wtorki            w godz. 14.00 – 18.00

                                środy              w godz. 10.00 – 14.00

                                czwartki         w godz. 14.00 – 18.00

                                piątki              w godz. 10.00 – 14.00

Z osobą udzielającą pomocy prawnej można kontaktować się telefonicznie pod numerem 506 370 846 w wyżej wyznaczonych dniach i godzinach.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej :

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
 4. z   wyłączeniem pism procesowych w toczącym się   postępowaniu   przygotowawczym  lub   sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 5.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie   od  kosztów  sądowych lub   ustanowienie   pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 1. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Wykaz placówek na terenie powiatu brzeskiego: PDFPunkty w powiecie.pdf