×
Wyszukaj w serwisie
×

Wsparcie programów UE - RPO WO 2014-2020


loga.jpeg
 

Inwestycja gminna w infrastrukturę oświatową

 

Informujemy, iż zakończyły się roboty budowlane związane z zadaniem pn. „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.

Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 31.08.2018 roku, a już 3 września br. w placówce odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019. Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom zadowolenia z użytkowania nowego skrzydła szkolnej placówki.

 

Koszt realizacji projektu wyniósł ponad 4 mln złotych z czego 62,44% pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt był współfinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.

 

 

 


loga.jpeg


Gmina Lewin Brzeski zakończyła w dniu 12.09.2018r. realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łosiowie w ramach której wykonane zostały następujące prace: głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne w tym m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Koszt projektu to 1 280.642,95zł a kwota dofinansowania wyniosła 683.942,65zł
 

 

 

 


 

info-1.jpeg
info-2.jpeg
info-3.jpeg

 

 


na stronę internetową kwiecień-1.jpeg

 

 


RPO+OPO+EFS.jpeg

Realizowane projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

 1.  Gmina Lewin Brzeski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”.

  Celem projektu jest wzrost ochrony bioróżnorodności w regionie poprzez ochronę in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej.

  Planowane efekty:

 2. oczyszczone dno, oskarpowane i ofaszynowane brzegi starorzecza Nysy Kłodzkiej,
 3. przebudowane nawierzchnie ścieżek pieszo-rowerowych,
 4. budowa oświetlenia, w tym parkowego
 5. budowa  pomostów widokowych,
 6. budowa małej wieży widokowej,
 7. montaż gniazd lęgowych wraz z  karmnikami,
 8. montaż zadaszenia dla kaczek i łabędzi,
 9. montaż elementów małej architektury,
 10. utworzenie wydzielonego  miejsca do   grillowania.

Wartość projektu: 1.022.438,39 zł

Dofinansowanie z UE: 869.072,63 zł

Styczeń  :
 

 

Luty :
 

 


Marzec :
 

 

Kwiecień :
 

 

Maj :
 

 

Czerwiec :
 

 

Lipiec :
 

 

Sierpień :
 

 

 


 

 

 

 1.  Gmina Lewin Brzeski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do obiektu zabytkowego objętego ochroną konserwatorską zlokalizowanego w miejscowości Skorogoszcz w Gminie Lewin Brzeski.

Planowane efekty  wsparty obiekt dziedzictwa kulturowego w miejscowości Skorogoszcz.

Wartość projektu: 4.238.389,30 zł

Dofinansowanie z UE: 2.499.163,60 zł