×
Wyszukaj w serwisie
×

Wsparcie programów UE - RPO WO 2014-2020

loga.jpeg

Informujemy, iż w grudniu 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie inwestycji przewidziane jest w IV kwartale 2019 roku.

Koszt realizacji projektu wynosi ponad 800 tys. zł z czego 85% pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.  


loga.jpeg

Gmina Brzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Ochrona bioróżnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski".

 

 


loga.jpeg

Gmina Popielów

w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski oraz Samorządem Województwa Opolskiego

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski

Nr Umowy

RPOP.03.01.02-16-0001/18-00

Wartość Projektu

Ogółem: 12 685 509,86 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  10 782 683,38 zł

budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego  – 1 902 826,48 zł

Okres realizacji

Od 2018 r. – do 2020r.

Cele Projektu

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze Aglomeracji Opolskiej, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gmin objętych planowanym przedsięwzięciem bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. W wyniku realizacji inwestycji  oszacowano roczny spadek emisji CO2 na poziomie 170,07 Mg/rok. Wykonanie zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej, a także zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Gmin Popielów i Lewin Brzeski. Budowa ścieżek zapewni integrację z planowanymi i istniejącymi parkingami Bike & Ride i Park & Ride oraz centrami przesiadkowymi przy stacjach kolejowych i przystankach autobusowych zwiększy  się zainteresowanie zbiorowym transportem publicznym, który umożliwi dotarcie do tzw. Rdzenia komunikacyjnego jakim jest Opole. Wzmocni to oddziaływanie projektu i pomoże osiągnąć cel jakim jest zwiększenie użycia transportu rowerowego oraz publicznego wśród mieszkańców w zakresie dojazdów do pracy, szkoły i obiektów użyteczności publicznej.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu powstanie:

 1. ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 m (wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych w Gminie Lewin Brzeski) o łącznej długości: 20,10 km (w tym 10,0 km na terenie gminy Popielów i 10,1 km na terenie gminy Lewin Brzeski)
 2. Parking Bike & Ride na łącznie 20 stanowisk postojowych w miejscowości Popielów oraz Stobrawa
 3. oświetlenie ścieżki rowerowej w miejscach newralgicznych.

Współrealizatorzy   projektu:

 

 

 1. Gmina Popielów

        kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

        tel. 77 427 58 22, fax 77 427 58 38

 

 1. Gmina Lewin Brzeski

        kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

        tel. 77 424 66 00, fax 77 424 66 38

 

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

        kontakt: ul. Oleska 127, 45-231 Opole

        tel. 77 459 18 00, fax. 77 458 13 52

Koordynator projektu

Gmina Popielów (Lider projektu):

Dariusz Bieniek

Podinspektor ds. Budownictwa w Urzędzie Gminy w Popielowie

e-mail:

tel. (77) 427 58 58

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

 

Gmina Lewin Brzeski:

Marcin Kulesza

Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji w Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

e-mail: m.kulesza@lewin-brzeski.pl

tel. (77) 424 66 32

kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
loga.jpeg

 

Inwestycja gminna w infrastrukturę oświatową

Informujemy, iż zakończyły się roboty budowlane związane z zadaniem pn. „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.

Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 31.08.2018 roku, a już 3 września br. w placówce odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019. Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom zadowolenia z użytkowania nowego skrzydła szkolnej placówki.

 

Koszt realizacji projektu wyniósł ponad 4 mln złotych z czego 62,44% pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt był współfinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.

 

 


loga.jpeg


Gmina Lewin Brzeski zakończyła w dniu 12.09.2018r. realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łosiowie w ramach której wykonane zostały następujące prace: głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tego obiektu na energooszczędne w tym m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Koszt projektu to 1 280.642,95zł a kwota dofinansowania wyniosła 683.942,65zł
 

 

 


info-1.jpeg
info-2.jpeg
info-3.jpeg
na stronę internetową kwiecień-1.jpeg

 

 


RPO+OPO+EFS.jpeg

Realizowane projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Gmina Lewin Brzeski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”.

Celem projektu jest wzrost ochrony bioróżnorodności w regionie poprzez ochronę in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej.

Planowane efekty:

 1. oczyszczone dno, oskarpowane i ofaszynowane brzegi starorzecza Nysy Kłodzkiej,
 2. przebudowane nawierzchnie ścieżek pieszo-rowerowych,
 3. budowa oświetlenia, w tym parkowego
 4. budowa  pomostów widokowych,
 5. budowa małej wieży widokowej,
 6. montaż gniazd lęgowych wraz z  karmnikami,
 7. montaż zadaszenia dla kaczek i łabędzi,
 8. montaż elementów małej architektury,
 9. utworzenie wydzielonego  miejsca do   grillowania.

Wartość projektu: 1.022.438,39 zł

Dofinansowanie z UE: 869.072,63 zł

Styczeń  :
 

 

Luty :
 

 


Marzec :
 

 

Kwiecień :
 

 

Maj :
 

 

Czerwiec :
 

 

Lipiec :
 

 

Sierpień :
 

 

 


Gmina Lewin Brzeski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do obiektu zabytkowego objętego ochroną konserwatorską zlokalizowanego w miejscowości Skorogoszcz w Gminie Lewin Brzeski.

Planowane efekty  wsparty obiekt dziedzictwa kulturowego w miejscowości Skorogoszcz.

Wartość projektu: 4.238.389,30 zł

Dofinansowanie z UE: 2.499.163,60 zł