×
Wyszukaj w serwisie
×

2019 rok

Uchwały :
PDFUchwała w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi.pdf
DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2018.doc
 

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc
 

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej Ca.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc
DOCZarządzenie Nr 31-2018 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niepełnosprawnych osób dorosłych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc
DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2019 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc
 

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc
DOCZarządzenie Nr 30-2018 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. I półrocze.doc
DOCZarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w I półroczu 2019 roku działań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc
DOCZarządzenie Nr 32-2018- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. II półrocze.doc

DOCZarzadzenie w sprawie powolania Komisji Konkursowej.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc
DOCZarządzenie Nr 234-2019 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie