×
Wyszukaj w serwisie
×

Klub Seniora w ramach programu Senior+

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informuje, że w Lewinie Brzeskim zostanie utworzony Klub Seniora, sfinansowany z budżetu gminy Lewin Brzeski, przy dofinansowaniu rządowego programu "Senior+". Zadanie to zostało powierzone  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej, który  reprezentuje  kierownik Alicja Cieślik.

W 2019 r. Urząd Gminy w Lewinie Brzeskim złożył  wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie z programu wieloletniego” Senior+” na lata 2015-2020. Klub Seniora mieścić się będzie w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. Będzie to pierwszy Klub, który zostanie oddany do użytku w gminie Lewin Brzeski od 01 stycznia 2020roku.

 

Nabór na stanowisko Koordynator – Animator Klubu Senior+

W związku z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Koordynator – Animator Klubu "Senior+"

Wymiar etatu: ok. 60 godzin miesięcznie 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie min. średnie,

c) posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

d) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

    lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej,

b) umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

c) odpowiedzialność za powierzone zadania,

d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,

e) wysoka kultura osobista,

f) miłe usposobienie, empatia,

g) dyspozycyjność,

h) komunikatywność, sumienność , obowiązkowość oraz uczciwość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowanie oraz realizacja planu działalności klubu,

b) opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i 

    środowiskowych,

c) motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększanie 

    udziału w życiu społecznym,

d) udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,

e) nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami, firmami i innymi

    organizacjami,

f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - promocja zdrowego trybu życia,

g) propagowanie kultury i sztuki,

h) promocja Gminy Lewin Brzeski.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy (CV),

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje,

d) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,

e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności

    prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne

    przestępstwa skarbowe,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów   rekrutacji następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.)”.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy (CV) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Koordynator – Animator Klubu Senior+”. Dokumenty należy złożyć do 30 listopada 2019r. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.scksztum.pl

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny. Zatrudnienie od 01 stycznia 2020r. 

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

Alicja Cieślik