×
Wyszukaj w serwisie
×

Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Lewin Brzeski - II nabór planowana realizacja 1.10.2021r. - 30.10.2022r.

Szanowni Mieszkańcy

Informuję, że Gmina Lewin Brzeski w celu poprawy jakości powietrza zamierza ubiegać się po raz kolejny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5  Ochrona powietrza o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z:

 • wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne,
 • likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Zapraszam mieszkańców Gminy Lewin Brzeski zainteresowanych wymianą i likwidacją  źródeł ciepła oraz uzyskaniem dofinansowania do złożenia deklaracji przystąpienia do projektu.

Wypełnienie deklaracji pozwoli określić skalę zapotrzebowania w Gminie Lewin Brzeski na wymianę źródeł ciepła.

W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie w kwocie do 6.400,00 zł poniesionych kosztów realizacji inwestycji.

Wnioskodawcą może być osoba, która:

 1. nie dokonała jeszcze likwidacji i wymiany istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła,
 2. jest właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
 3. podda nieruchomość przeprowadzeniu oceny energetycznej na potrzeby ww. projektu (zadanie zostanie zrealizowane przez gminę/audytora po złożeniu deklaracji przystąpienia do projektu),
 4. poprzez wymianę/likwidację źródeł ciepła przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu zawieszonego PM10 (wskaźniki zmniejszenia emisji zostaną wyliczone przez gminę/audytora po przeprowadzeniu oceny energetycznej).

Dofinansowanie będzie przysługiwało Wnioskodawcy który:

 1. dokona likwidacji i wymiany istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła na rzecz systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (pompa ciepła, panele fotowoltaiczne) lub,
 2. dokona likwidacji istniejącego wysokoemisyjnego źródło ciepła i przyłączy nieruchomość do sieci gazowej lub,
 3. dokona wymiany istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne: gazowe, olejowe, elektryczne, na paliwo stałe lub biomasę posiadające certyfikat „ekoprojektu” i spełniające wymogi emisyjne 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,

przy czym priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia,  w których:

 1. przewidziano wykorzystywanie odnawialnych źródeł ciepła i/lub wymianę systemów indywidualnego ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła,
 2. przedsięwzięcia polegające na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowych.

Informuję, że w przypadku nieruchomości położonych na terenie miejscowości, dla których istnieje możliwość podłączenia się do sieci gazowej (Łosiów i Lewin Brzeski), dofinansowane mogą być wyłącznie przedsięwzięcia polegające na likwidacji istniejącego wysokoemisyjnego źródło ciepła i przyłączenie nieruchomość do sieci gazowej, gdy podłączenie do tej sieci jest możliwe technicznie i racjonalne kosztowo. Przedsięwzięcia polegające na wymianie źródła ciepła na inne niż kocioł gazowy lub na rzecz systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, nie uzyskają dofinansowania.

 

W deklaracji należy ująć przedsięwzięcia planowane do realizacji od 1.10.2021r. do 30.10.2022r.

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu.

Program realizowany będzie pod warunkiem pozyskania zewnętrznych środków dofinansowania.

W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w trakcie trwania projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia koszty wykonania uproszczonej oceny energetycznej (ok. 300,00 zł).

 

Druki deklaracji oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 26, pok. nr 15, 14 i 13 oraz na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl lub pod nr tel. 77 424 66 81, 77 424 66 80, 77 424 66 39.

DOCdeklaracja przystapienia do projektu druk.doc
 

Deklaracje będą przyjmowane do 11 września 2020r. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, I piętro, pok. nr 15, 14, 13.

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz

Artur Kotara