×
Wyszukaj w serwisie
×

Pomoc materialna dla uczniów

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów, która przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. stypendium szkolne,
  2. zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

O stypendium szkolne można ubiegać się, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.
  2. uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Lewin Brzeski.

Wnioski przyjmowane będą do 15 września 2020 roku, a w przypadku słuchaczy wymienionych wcześniej kolegiów, wnioski przyjmowane do 15 października 2020 roku.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku wystąpienia dochodu utraconego – z miesiąca złożenia wniosku.

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26 pok. nr 1.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 77 424 66 36.

DOCWniosek o przyznanie stypendium 2020-2021.doc
DOCZałącznik do wniosku o przyznanie stypendium.doc
DOCXOświadczenie o miejscu zamieszkania.docx
DOCOświadczenie do stypendium.doc
DOCXKlauzula RODO - stypendia.docx