×
Wyszukaj w serwisie
×

Uprawa maku i konopi włóknistych w 2021 roku

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w terminie do dnia 13 listopada 2020r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy.
Wobec powyższego proszę zainteresowane podmioty o pisemne zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (lb@lewin-brzeski.pl) w terminie do dnia 10 listopada 2020r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Lewin Brzeski.

W powyższym zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
– dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy – nr działki ewidencyjnej i obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków,
– powierzchnia uprawy w ha.

PDFTabela dotycząca deklarowanych upraw.pdf

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Przypominam również, że zgodnie z zapisami art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.):

  • Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku;
  • Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa, a uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa;
  • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:

1) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub

2) zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu;

  • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona.

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara