×
Wyszukaj w serwisie
×

Projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na rok 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski!

Podpisałem projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na rok 2021., mając nadzieję na jego pozytywne zaopiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Radę Miejską i ostatecznie jego uchwalenie przez Radnych.

Szanowni Państwo to będzie trudny budżet, pełen wyzwań i oczekiwań ze strony Was jako Mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, jednak ważnym jest dla mnie to, abyście przekonali się o jego prorozwojowym charakterze, pomimo niełatwego dla nas wszystkich czasu.

Zgodnie z zapisami projektu budżetu, dochody gminy na rok 2021 ustalone zostały na poziomie 65,4 mln zł, z kolei wydatki wyniosą ponad 66,6 mln zł.

Jednym z największych wyzwań dla Gminy jest szeroko pojęta oświata, w skład której wchodzą przedszkola i szkoły podstawowe, a kwota przeznaczona na tę sferę to przeszło 18 mln zł. Nie mniej jest to dla mnie niezwykle istotna dziedzina, gdyż obejmuje edukację tych mieszkańców, od których w przyszłości zależeć będzie dalszy rozwój naszej Gminy.

Wydatki Gminy Lewin Brzeski to nie tylko oświata. Spośród innych dziedzin, które chciałbym wymienić, a które wymagają dużych nakładów finansowych stanowiących kwotę wydatków gminy w 2021roku, będą:  

1. pomoc społeczna w wysokości ponad 4,3 mln, na którą składają się wydatki związane m.in. z zapewnieniem opieki całodobowej w Domach Pomocy Społecznej, działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłacaniem zasiłków i świadczeń na rzecz osób fizycznych;

2. wszelkie świadczenia na rzecz szeroko pojętego wspierania rodziny, świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne, a także zapewnienie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie przeszło 17 mln zł;

3. gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości niemal 4,3 mln zł, na które składają się takie działania jak: gospodarka odpadami, utrzymanie porządku i zieleni na terenie gminy, oświetlenie ulic, dróg i placów;

4. zapewnienie działalności ośrodków kultury, świetlic i klubów, na co planujemy przeznaczyć ponad 1,6 mln zł.    

Zdaję sobie sprawę, iż jedną z najbardziej oczekiwanych przez Państwa co roku  informacji stanowią inwestycje. W przyszłorocznym budżecie kwota, jaką planujemy przeznaczyć na te działania wyniesie ponad 10 mln zł. Będą to m.in.:

  • dofinansowanie do przebudowy mostu nad zalewem rzeki Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr  1508 w Lewinie Brzeskim;
  • budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski;
  • ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego w Lewinie Brzeskim;
  • ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych w Lewinie Brzeskim oraz Skorogoszczy.

Chciałbym podkreślić, iż mając szczerą nadzieję na pojawienie się sposobności wygospodarowania oszczędności, uda się zrealizować również te mniejsze inwestycje.

Niewątpliwie przyszłoroczny budżet będzie dla mnie i Radnych Rady Miejskiej dużym wyzwaniem. Planowane zadłużenie na koniec roku wyniesie 8,4 mln zł, ale zapewniam, iż zrobię co w mojej mocy, aby przy racjonalnym gospodarowaniu finansami, zrealizować zamierzone cele, zapewniając ciągłość funkcjonowania życia społeczno  -gospodarczego naszej Gminy. 

Licząc na Państwa wsparcie, życzę dużo satysfakcji z faktu, iż mieszkacie Państwo w Gminie Lewin Brzeski, którą pragnę z roku na rok upiększać i rozwijać, stwarzając tym samym Państwu dogodne warunki do życia.

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara

budzet.jpeg

Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisujący projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na rok 2021