×
Wyszukaj w serwisie
×

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

Gmina Lewin Brzeski i Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Spółka z o.o. informują mieszkańców gminy, członków wspólnot mieszkaniowych i ich zarządców, o wprowadzeniu wzmożonych kontroli nieruchomości pod kątem segregacji odpadów komunalnych.

Przypominamy, że wszystkich mieszkańców Gminy Lewin Brzeski obejmuje obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w podziale na 5 frakcji.

Kontrole mają na celu uszczelnienie systemu oraz ograniczenie masy zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych do minimum 50% łącznej masy odpadów generowanych na terenie Gminy Lewin Brzeski, co oznacza, że co najmniej 50% łącznej masy odpadów komunalnych pochodzących z danej nieruchomości stanowić muszą wysegregowane frakcje odpadów (szkła, papieru, tworzyw sztucznych itp.)

Za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (nieprawidłowość) należy uznać sytuację, kiedy:

  • odpady zmieszane zostały zgromadzone w pojemniku przeznaczonym do selektywnej zbiórki odpadów,
  • odpady poszczególnych frakcji są ze sobą zmieszane w jednym pojemniku (np. szło i tworzywo, papier i tworzywo itp.)

W przypadku budynków wielorodzinnych brak segregacji odpadów przez jednego właściciela powoduje, niespełnienie obowiązku przez wszystkich właścicieli.

Właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mogą zostać ukarani mandatem z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub utracić z urzędu prawo do ponoszenia opłaty naliczonej w oparciu o niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca w wysokości 25,00 zł, natomiast wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami stanowi dwukrotność stawki tj. 50,00 zł.

Analizy sprawozdań wykazują, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kary pieniężnej.

Przypominamy, że ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników. Należy pamiętać, że opakowania z tworzywa należy przed wrzuceniem do pojemnik zgnieść.

DOCXKontrola segregacji odpadów komunalnych.docx (20,30KB)
 

Poniższe zdjęcia obrazują przykłady niewłaściwej segregacji odpadów