×
Wyszukaj w serwisie
×

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Plakat Asystent-1.jpeg

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim przystępuje do realizacji Programu rządowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021. W związku z tym ogłasza nabór wykonawców mogących świadczyć usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Program na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020. poz. 426, z późn. zm.);
 3. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Szacowana liczba godzin ww. usług w okresie obowiązywania umowy wyniesie maks. 6930 godzin zegarowych .

Wymagania niezbędne:

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnej np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Wymagania dodatkowe: 

W przypadku świadczenia usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
 2. zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury;
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej” do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26 49-340 Lewin Brzeski

tel. 77 404 26-30

e-mail: 

Termin składania dokumentów: 07 maja 2021 r. do godziny 11:00 – liczy się data wpływu do MGOPS w Lewinie Brzeskim.

Karta zgłoszenia kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej DOCKarta zgłoszenia kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.doc
Klauzula RODO DOCXKLAUZULA RODO.docx