×
Wyszukaj w serwisie
×

Opieka wytchnieniowa

Plakat Opieka wytchnieniowa-1.jpeg

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim przystępuje do realizacji Programu rządowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. W związku z tym ogłasza nabór wykonawców mogących świadczyć usługi opieki nad osobą niepełnosprawną, niesamodzielną. 

Program na celu wprowadzenie usługi jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

Osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych na czas nieobecności opiekuna faktycznego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów, poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego skierowanych do 15 rodzin, w których skład wchodzi dziecko  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, a inni członkowie lub opiekunowie sprawują nad nim/nią opiekę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pielęgniarskim lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021),
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym,
  3. osoby, które prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem naboru - mają odpowiednie kwalifikacje lub personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia.

Wymagania dodatkowe: 

W przypadku świadczenia usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności opieki wytchnieniowej.

Zakres wykonywanych usług opieki wytchnieniowej:

  1. Przewidywana maksymalna liczba godzin do realizacji świadczeń usługi opieki wytchnieniowej w ramach w/wym. Programu wynosi 1800 godzin w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r. Czas świadczenia usług oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług.
  2. Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach usługi opieki wytchnieniowej Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 wynosi 15 osób (planuje się 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 orzeczenia).
  3. Częstotliwość świadczenia usług jest uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych.
  4. Zastrzega się, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 minut.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na Usługi Opieki Wytchnieniowej" do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26 49-340 Lewin Brzeski

tel. 77 404 26-30

e-mail: 

Termin składania dokumentów: 07 maja 2021 r. do godziny 11:00 – liczy się data wpływu do MGOPS w Lewinie Brzeskim.

Karta zgłoszenia kandydata na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej DOCKarta zgłoszenia kandydata na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej.doc (30,00KB)
Klauzula RODO DOCXKLAUZULA RODO.docx (14,83KB)