×
Wyszukaj w serwisie
×

Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach za odpady komunalne

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim przystępuje do kontroli danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski.
W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do Urzędu oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, nastąpi wezwanie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.
Deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie, wysłać pocztą, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik lub drogą mailową: lb@lewin-brzeski.pl
Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej winne być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku tych nieruchomości czy lokali, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów itp.), należy pamiętać, aby złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.