×
Wyszukaj w serwisie
×

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTOR PEŁNIĄCY FUNKCJĘ GMINNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. wykształcenie wyższe, min. licencjackie, inżynierskie, na kierunkach: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, energetyka lub pokrewne,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. znajomość przepisów prawa w zakresie:
  • ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza,
  • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 Wymagania dodatkowe:

 •  gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych),
 •   znajomość przepisów w zakresie: ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o samorządzie gminnym, KPA,
 •   umiejętność szybkiego uczenia się (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów),
 •   elastyczność i dyspozycyjność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej,
 •    kreatywność i samodzielność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw,
 •    komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań, umiejętność pracy w zespole,
 • wiedza ogólna na temat gminy Lewin Brzeski,
 • rozumienie podstawowych praw fizycznych i chemicznych,
 • rozumienie podstaw ekologii, w tym zjawisk i interakcji zachodzących w środowisku,
 • znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B oraz możliwości wykorzystania samochodu prywatnego dla celów służbowych,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego programu ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem,
  2. utworzenie gminnego programu ochrony powietrza,
  3. aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie,
  4. nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
  5. pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego,
  6. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
  7. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,
  8. udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania
   i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
  9. prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
  10. współpraca z władzami gminy, stanowiąca wsparcie Burmistrza w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,
  11. współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, organizacjami pozarządowymi, policją lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,
  12. monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
  13. przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO,
  14. stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE,
  15. zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP
   w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,
  16. współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi
   w WFOŚiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.),
  17. aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
  18. stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
  19. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w zakresie realizowanych zadań,
  20. egzekwowanie prawidłowego stanu formalno-prawnego dotyczącego ochrony środowiska od osób fizycznych oraz pouczanie jednostek, instytucji i innych organizacji w przypadku naruszenia przez nie przepisów związanych z ochroną środowiska,
  21. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, przeznaczonych do badań statystycznych, statystyki publicznej w obowiązujących formach i terminach,
  22. prowadzenie spraw kancelaryjnych w zakresie wynikającym z niniejszego zakresu czynności,
  23. współdziałanie z pozostałymi Wydziałami Urzędu, organami rządowej administracji ogólnej, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami w celu realizacji przypisanych zadań,
  24. przestrzeganie regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego Urzędu, instrukcji kancelaryjnej i instrukcji obiegu dokumentów księgowych,
  25. wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego wynikających z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim,
  26. przestrzeganie tajemnicy informacji niejawnych stanowiących tajemnicą służbową,
  27. przygotowanie niezbędnych materiałów dotyczących zleceń na udzielenie zamówień publicznych, min.: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz zleceń i in.,
  28. planowanie zadań budżetowych, prowadzenie bieżącej realizacji wydatków budżetowych, przygotowywanie sprawozdań z realizacji zaplanowanych zadań oraz wykonania budżetu,
  29. przygotowanie stosownej dokumentacji oraz innych niezbędnych materiałów dotyczących udzielania zamówień publicznych,
  30. opracowywanie i prezentacja projektów uchwał, sprawozdań, strategii, analiz, opinii i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
  31. pracownik realizuje w 100% zadania związane z realizacją Projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (w przypadku zatrudnienia osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy). Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2021 r.
  2. wymiar czasu pracy: pełny wymiar,
  3. miejsce świadczenia pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zlokalizowane w budynku Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, który nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  4. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim,
  5. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 3. Informacja na temat wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). List motywacyjny, CV oraz klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  2. kwestionariusz osobowy,wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. oświadczenie kandydata potwierdzające obywatelstwo,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego) – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego ogłoszenia,
  6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy potwierdzające staż pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego ogłoszenia,
  7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz informacja o przetwarzaniu danych (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
  11. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  12. dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem:         

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

ul. Rynek 1

49-340 Lewin Brzeski

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor pełniący funkcję Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powierza w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.     

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu rozpoczęcia II etapu konkursu.

Z  Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 1 (pok. 11) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.lewin-brzeski.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (77) 424 66 81 lub (77) 4214 66 27.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lewin-brzeski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski.

Burmistrz

Artur Kotara

 DOCXzał.1 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.docx