×
Wyszukaj w serwisie
×

Granty PPGR

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, iż istnieje możliwość pozyskania przez Gminę grantu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:

  1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
  2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), pracującej niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkującej w miejscowości objętej PGR.
  3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem udziału w programie jest:

  1. Złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe:

Sprzęt komputerowy będzie wydawany uczniom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

  • sprzęt komputerowy zostanie użyczony na okres 2 lat od daty przekazania sprzętu;
  • opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją i nie wynikające ze zwykłego użytkowania;
  • opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim.

Osoba do kontaktu: Beata Hargot tel. 504 083 594 lub 77 424 66 34.

Wszelkie dokumenty składane po terminie podanym poniżej nie będą rozpatrywane. Oświadczenia do pobrania znajdują się poniżej:

Można je również pobrać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26 pokój nr 1 A.

Oświadczenia dla dzieci ze szkół średnich przyjmowane będą do dnia 29 października br. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1.

Oświadczenia dla dzieci ze szkół podstawowych zbierane są w poszczególnych szkołach do 29 października br.

Złożenie oświadczenia ma charakter sondażowy, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu! Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Gminę Lewin Brzeski grantu ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się Więcej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr