×
Wyszukaj w serwisie
×

Odpady remontowe i budowlane

Przypominamy, że podmiot, który świadczy usługę (wykonawca) w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług, chyba że umowa stanowi inaczej lub wykonujemy prace remontowe czy budowlane samodzielnie.

Jeżeli więc umowa nie wskazuje, iż wytwórcą odpadów jest inwestor, za odpady powstające w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, odpowiada podmiot, który świadczy usługę.

Podmiot wykonujący usługę jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do rejestracji i prowadzenia ewidencji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Tym samym każdy z nas ma możliwość sprawdzenia czy dana firma wypełnia nałożone na nią przepisami prawa obowiązki.

Odpady budowlane i poremontowe można też przekazać firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia do gospodarowania tego rodzaju odpadami na danym terenie.

Poniżej przedstawiono przykłady odpadów wytwarzanych przez firmy remontowo-budowlane wraz z limitami wagowymi, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

 • 17 01 01 -  odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 02 - gruz ceglany - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, np. płytki ceramiczne - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - do 5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. opakowania po farbach, klejach, środkach odkażających) - do 0,2 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, np. kartony, papierowe opakowania  po materiałach budowlanych– do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, np. folie, plastikowe opakowania po materiałach budowlanych – do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 07 - opakowania ze szkła – do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 04 - opakowania z metali – do 1 Mg(tona)/rok),
 • 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, np. rękawiczki, ręczniki jednorazowe, szmatki, ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – do 0,2 Mg(tona)/rok,
 • 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, np.  zużyte komputery, myszki, klawiatury, drukarki, tonery do drukarek, narzędzia typu wkrętaki, wiertarki – do 0,1 Mg(tona)/rok.

To tylko oczywiście przykłady i każda działalność może wytwarzać inne odpady w zależności od swojej specjalizacji. Podane limity wagowe oraz szczegółowe informacje nt. rodzajów  i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531). Jeśli w związku z prowadzoną działalnością powstają odpady inne niż uwzględnione w rozporządzeniu lub w ilościach przekraczających dopuszczalne limity wówczas należy uzyskać wpis do rejestru BDO w dziale XII.

Zwracajmy uwagę, gdzie trafiają nasze odpady budowlane powstające podczas przeprowadzanych prac remontowych.

Naruszenie powyższych zasad stanowi wykroczenie z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, za co może być wymierzony mandat karny. Według Kodeksu wykroczeń za nieodpowiednie gospodarowanie odpadami grozi mandat w wysokości do 500 zł. W przypadkach większej wagi jak np. wyrzucanie śmieci w lesie kara grzywny może wynieść nawet 5000 zł.

Wykorzystano materiały ze strony: https://odpady-help.pl/porady/czy-firmy-remontowo-budowlane-wymagaja-wpisu-do-rejestru-bdo