×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa drogi gminnej nr 102402 O do miejscowości Piaski

                                                                                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102402 O do miejscowości Piaski” miała na celu skrócenie czasu dojazdu do miejsc użyteczności publicznej oraz poprawę parametrów i bezpieczeństwa drogi poprzez przebudowę drogi gminnej nr 102402 O do m. Piaski i wykonanie nowej nawierzchni.

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu wyniosła 617 730,00 zł, uzyskane dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 390 879,00 zł.

W ramach zadania wykonano prace polegające w szczególności na wykonaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i wprowadzenie go do realizacji, wyznaczenia trasy odcinków dróg objętych zadaniem, przebudowie istniejących nawierzchni
z BA, wykonaniu robót ziemnych – korytowania, wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni – warstwa odsączająca i podbudowy, wykonaniu warstw nawierzchniowych z BA – wiążąca i ścieralna, wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej, karczowaniu krzewów, wykonaniu muld odwodnieniowych, wykonaniu poboczy utwardzonych, wykonaniu docelowego oznakowania ruchu, wykonaniu tablic informacyjnych o projekcie.

Wszystkie prace wykonała firma Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski sp. z o.o.
z siedzibą w Lewinie Brzeskim.