×
Wyszukaj w serwisie
×

Obowiązek segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Przypominamy, że właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski należą:

 1. zawarcie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Lewina Brzeskiego;
 2. wyposażenie nieruchomości w pojemniki min. 120l służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy czym pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości odpadów i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika;
 3. obowiązkowa segregacja zbieranych odpadów komunalnych na poszczególne frakcje:
 • metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe - zbierane w pojemniku oznaczonym kolorem żółtym;
 • papier – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury - zbierane w pojemniku oznaczonym kolorem niebieskim;
 • szkło – odpady opakowaniowe ze szkła - zbierane w pojemniku oznaczonym kolorem zielonym;
 • bioodpady – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpadki kuchenne i zielone z pielęgnacji terenów zielonych) - zbierane w pojemniku oznaczonym kolorem brązowym;
 • odpady zmieszane – pozostałe odpady, niewymienione wyżej, niestanowiące odpadów niebezpiecznych, budowlanych, rozbiórkowych, wielkogabarytowych, poprodukcyjnych - zbierane w pojemniku oznaczonym kolorem czarnym.

Informujemy, że od 23.09.2021r. przepis art. 6 ust.1c ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązał między innymi podmioty odbierające odpady komunalne, na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości, do zapewnienia w treści umów odbioru wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Uchwale Nr XXI/153/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09.04.2021 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020r. poz. 1231) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski oraz w sposób określony w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2021 poz. 906)

 1. przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do Rejestru Działalności Regulowanej z minimalną częstotliwością:
 • odpady zmieszane – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
 • bioodpady – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
 • papier – nie rzadziej niż jeden raz na sześć tygodni,
 • metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na sześć tygodni,
 • szkło - nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.