×
Wyszukaj w serwisie
×

Obowiązek składania nowych deklaracji w przypadku zmiany

Burmistrz Lewina Brzeskiego przypomina, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Deklaracje należy także złożyć 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia odpadów komunalnych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Do przyczyn zmiany/korekty deklaracji zalicza się m. in.:

  • zamieszkanie nowonarodzonego dziecka,
  • przyjazd, zamieszkanie mieszkańca z innej gminy,
  • wyjazd mieszkańca do innej gminy,
  • zgon osoby zamieszkującej nieruchomość,
  • przyjazd mieszkańca z zagranicy,
  • przeprowadzka pod inny adres na terenie gminy Lewin Brzeski.

Kto wbrew obowiązkowi ustawowemu, nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podlega karze grzywny.

W przypadku posiadania wiedzy na temat osób zamieszkujących a niezameldowanych w danej nieruchomości uprzejmie prosimy o zgłaszanie tego faktu do tutejszego Urzędu.