×
Wyszukaj w serwisie
×

Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice

loga.jpeg

Gmina Lewin Brzeski

w partnerstwie ze Specjalistycznym Szpitalem
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice

Nr Umowy

RPOP.05.01.00-16-0006/18-00

Wartość Projektu

Ogółem: 2 732 293,30 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  1 413 368,90 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego  – 1 318 924,40 zł

Cele Projektu

Za cel główny projektu przyjęto wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w Gminie Lewin Brzeski i Gminie Branice. Sformułowany cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele pośrednie do których należy zaliczyć: ochronę in situ gatunków występujących na obszarach objętych projektem, ochronę pomników przyrody, niwelację antropresji poprzez wydzielenie ciągów komunikacyjnych, poprawę świadomości ekologicznej i edukację społeczną w zakresie ochrony bioróżnorodności, wzmocnienie stopnia ochrony obszaru Natura 2000 "Grądy Odrzańskie" leżącego w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, stworzenie warunków przyrodniczych do rozwoju bioróżnorodności czy utworzenie elementów o znaczeniu edukacyjnym, m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej przy szpitalu w Branicach. Osiągnięcie wskazanych celów przełoży się na rezultaty, które dla przedmiotowego projektu stanowić będzie powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu oraz obszary, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu o jednakowej wartości 72 641,97 ha.

Dodatkowym mierzalnym efektem projektu będzie także zatrudnienie nowego pracownika w strukturach szpitala w Branicach, który będzie miał za zadanie dbać o efekty rzeczowe projektu w parku przy szpitalu w Branicach (na terenach zielonych przy szpitalu w Branicach). Wśród niemierzalnych korzyści projektu należy wskazać wystąpienie takich zjawisk jak: poprawa stopnia skuteczności mechanizmów ochrony bioróżnorodności na obszarach Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice; poprawa jakości środowiska, warunków przyrodniczych i powietrza; stworzenie warunków do obcowania z przyrodą przy jednoczesnej eliminacji zagrożenia antropopresji; zahamowanie degradacji obszarów cennych przyrodniczo; poprawa świadomości społecznej w zakresie występowania i ochrony elementów przyrody; wpływ na ochronę gatunków, siedlisk i obszarów szczególnie cennych oraz zagrożonych. Pozytywne skutki projektu i wynikające z jego

realizacji korzyści będą odczuwalne przez mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, Gminy Branice i całego woj. opolskiego, ze względu na wsparcie obszarów o charakterze ponadlokalnym.

Poprawie ulegnie jakość ich życia pod względem dostępu do lepiej zachowanej bioróżnorodności i wiedzy w zakresie jej ochrony. Z kolei Partnerzy projektu w głównej mierze zyskają możliwość lepszego korzystania z potencjałów przyrodniczych swoich terenów.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu powstaną:

  1. 2 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – park w Skorogoszczy i park przy Szpitalu w Branicach,
  2. 4 siedliska/zbiorowiska roślinne objęte projektem – park w Skorogoszczy, obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, Stobrawski Park Krajobrazowy, park przy Szpitalu w Branicach,
  3. 3 wsparte formy ochrony przyrody - obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, Stobrawski Park Krajobrazowy oraz pomniki przyrody zinwentaryzowane w Parku w Skorogoszczy,
  4. 1 ośrodekprowadzący działalność w zakresie edukacji ekologicznej objęty wsparciem - Specjalistyczny Szpital w Branicach, który dokona adaptacji i wyposażenia budynku w celu utworzenia centrum edukacji ekologicznej,

W ramach projektu zostanie zatrudniony pracownik na jeden etat w ramach struktur Szpitalu w Branicach, którego zadaniem będzie dbanie o stan nowych nasadzeń i elementów związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności.

 Współrealizator   projektu:

 

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

tel.  77 4034302 , fax.  77 4868446

Koordynator projektu

Marcin Kulesza

Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

e-mail:

tel. 504083496

kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski