×
Wyszukaj w serwisie
×

Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski

loga.jpeg

INFORMACJA o realizacji projektu pn.
„Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne
na obszarze Gminy Lewin Brzeski”

Uprzejmie informuję, że w dniu 25.09.2019r. podpisałem z Zarządem Województwa Opolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza umowę na realizację projektu pn. „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”, do którego mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski złożyli deklaracje na przełomie listopada i grudnia 2018r.

Realizując założenia projektu i wytyczne RPO WO na lata 2014-2020 został opracowany Regulamin udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”, przyjęty Uchwałą Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019r.

Wnioskodawca, który:

  1. jest właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
  2. złożył deklarację przystąpienia do projektu przygotowanego przez Gminę Lewin Brzeski w zakresie potrzeb wymiany źródła ciepła, zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - działania 5.5 „Ochrona powietrza”,
  3. poddał  nieruchomość przeprowadzeniu oceny energetycznej na potrzeby ww. projektu (zadanie zrealizowane przez gminę po złożeniu deklaracji),
  4. poprzez wymianę/likwidację źródeł ciepła przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu zawieszonego PM10,

może uzyskać dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania w wysokości 34% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, jednak nie więcej niż 3.400,00 zł oraz 66% ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł  - maksymalna suma dofinansowania wynosi 6.400,00 zł.

Termin realizacji zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania przewidywany jest na przełom III-IV kwartału 2020 roku.

Osoby, które złożyły deklaracje proszone są o zgłoszenie się do tut. Urzędu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, pok. nr 15, tel. 77 424 66 81 w terminie do 29.11.2019 roku celem omówienia zasad dofinansowania.

Informuję, że w przypadku nieruchomości położonych na terenie miejscowości, dla których istnieje możliwość podłączenia się do sieci gazowej (Łosiów i Lewin Brzeski), dofinansowane będą przedsięwzięcia likwidacji istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła i przyłączenie nieruchomość do sieci gazowej, gdy podłączenie do tej sieci jest możliwe technicznie i racjonalne kosztowo (wymiana źródła ciepła na inne niż kocioł gazowy lub na rzecz systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, nie uzyska dofinansowania).

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara

A3_fundusz_UE_Lewin.jpeg