×
Wyszukaj w serwisie
×

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski

loga.jpeg

Gmina Popielów

w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski oraz Samorządem Województwa Opolskiego

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski

Nr Umowy

RPOP.03.01.02-16-0001/18-00

Wartość Projektu

Ogółem: 12 685 509,86 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  10 782 683,38 zł

budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego  – 1 902 826,48 zł

Okres realizacji

Od 2018 r. – do 2020r.

Cele Projektu

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze Aglomeracji Opolskiej, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gmin objętych planowanym przedsięwzięciem bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. W wyniku realizacji inwestycji  oszacowano roczny spadek emisji CO2 na poziomie 170,07 Mg/rok. Wykonanie zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej, a także zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Gmin Popielów i Lewin Brzeski. Budowa ścieżek zapewni integrację z planowanymi i istniejącymi parkingami Bike & Ride i Park & Ride oraz centrami przesiadkowymi przy stacjach kolejowych i przystankach autobusowych zwiększy  się zainteresowanie zbiorowym transportem publicznym, który umożliwi dotarcie do tzw. Rdzenia komunikacyjnego jakim jest Opole. Wzmocni to oddziaływanie projektu i pomoże osiągnąć cel jakim jest zwiększenie użycia transportu rowerowego oraz publicznego wśród mieszkańców w zakresie dojazdów do pracy, szkoły i obiektów użyteczności publicznej.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu powstanie:

  1. ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 m (wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych w Gminie Lewin Brzeski) o łącznej długości: 20,10 km (w tym 10,0 km na terenie gminy Popielów i 10,1 km na terenie gminy Lewin Brzeski)
  2. Parking Bike & Ride na łącznie 20 stanowisk postojowych w miejscowości Popielów oraz Stobrawa
  3. oświetlenie ścieżki rowerowej w miejscach newralgicznych.

Współrealizatorzy   projektu:

 

 

  1. Gmina Popielów

        kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

        tel. 77 427 58 22, fax 77 427 58 38

 

  1. Gmina Lewin Brzeski

        kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

        tel. 77 424 66 00, fax 77 424 66 38

 

  1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

        kontakt: ul. Oleska 127, 45-231 Opole

        tel. 77 459 18 00, fax. 77 458 13 52

Koordynator projektu

Gmina Popielów (Lider projektu):

Dariusz Bieniek

Podinspektor ds. Budownictwa w Urzędzie Gminy w Popielowie

e-mail:

tel. (77) 427 58 58

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

 

Gmina Lewin Brzeski:

Marcin Kulesza

Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji w Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

e-mail: m.kulesza@lewin-brzeski.pl

tel. (77) 424 66 32

kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski