×
Wyszukaj w serwisie
×

Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego

Gmina Lewin Brzeski

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizowała

projekt pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego

Nr Umowy

RPOP.05.03.01-16-0013/19-00

Wartość Projektu

Ogółem: 885 293,85zł

w tym środki z:

Unii Europejskiej  –  299 999,99zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego  –  585 293,86zł

Cele Projektu

Za cel główny projektu przyjęto zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont konserwatorski kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Poprawa stanu technicznego obiektu poprzez remont konstrukcji dachowej oraz wymianę jego pokrycia;

2. Zwiększenie przestrzeni dostępnej dla zwiedzających poprzez remont konstrukcji empory;

3. Wzrost stopnia upowszechnienia wiedzy o obiekcie poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu informacyjno-edukacyjnego;

4. Wzrost dostępności informacji o obiekcie wobec osób niepełnosprawnych na skutek opracowania materiałów promocyjnych dostosowanych do ich potrzeb.

Osiągnięcie wskazanych celów przełoży się na rezultaty, które dla przedmiotowego projektu będą związane ze wzrostem osób zwiedzających obiekt. Wśród społeczno-gospodarczych korzyści projektu należy natomiast wskazać: zwiększenie możliwości w zakresie udostępnienia obiektu zwiedzającym (wyrażone wzrostem zmodernizowanej powierzchni otwartej dla zwiedzających kościół); wsparcie najcenniejszego zabytku gminy oraz unikatu objętego ochroną o randze wojewódzkiej; rozwój działalności i wiedzy o obiekcie wśród społeczeństwa; włączenie społeczne i w życie kulturalne osób niepełnosprawnych; wsparcie obszaru rewitalizacji, na którym zlokalizowany jest obiekt objęty projektem; realizacja założeń wynikających ze strategii regionalnych; oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy (pośredni wpływ na tworzenie miejsc pracy, rozwój usług okołoturystycznych). Wnioskowany projekt jest ściśle powiązany z celami ogólnymi realizacji V osi priorytetowej RPO WO 2014-2020, w ramach której ubiega się on o dofinansowanie. W ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, projekt wpisuje się w cel szczegółowy 3. „Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu”, realizowany w Poddziałaniu 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. Zgodnie z zapisami RPO WO 2014-2020, pomimo dotychczasowych nakładów finansowych, obiekty dziedzictwa oraz instytucje kultury w regionie wciąż wymagają remontów i adaptacji do wymogów współczesnych odbiorców. Stan techniczny wielu obiektów jest zły, przez co kwalifikują się do przebudowy, modernizacji, renowacji lub rewaloryzacji. Opisana sytuacja występuje w przypadku zamierzonego do objęcia projektem kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim. Budynek jest obecnie zdegradowany, niszczejący oraz oficjalnie zamknięty dla zwiedzających. Stan ten koresponduje jednocześnie z jego znaczącą wartością historyczną oraz bogactwem architektonicznym, które go wyróżnia. Takie powiązanie powoduje, że podjęcie działań konserwatorskich należy uznać za niezbędne. Zaplanowane prace renowacyjne przyczynią się do podstawowego zabezpieczenia obiektu w wyniku renowacji dachu oraz remont empor stanowiących jeden z najcenniejszych elementów wewnątrz budynku. Powyższe spowoduje większe możliwości w zakresie udostępnienia kościoła zwiedzającym w wyniku poprawy bezpieczeństwa jego użytkowania oraz wzrostu atrakcyjności wnętrza.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu zostanie wsparty obiekt dziedzictwa kulturowego - Kościół objęty projektem stanowi obiekt dziedzictwa kulturowego ze względu na jego wpis do rejestru zabytków województwa opolskiego i posiadanie wyjątkowej historycznej wartości.

Koordynator projektu

Marcin Kulesza

Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

e-mail:

tel. 504083496

kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski