×
Wyszukaj w serwisie
×

Obowiązek zgłaszania szamba lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Informuje się, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Lewin Brzeski posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków powinni wypełnić druk zgłoszenia urządzenia, który należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Rynek 26  pok. Nr 13 oraz na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl w zakładce ochrona środowiska i gospodarka komunalna  - gospodarka wodno - ściekowa, oraz poniżej:

DOCXZgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) lub przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Lewin Brzeski.docx

Więcej informacji na ten temat uzyskacie Państwo pod nr tel. 774246680, bądź osobiście w tutejszym urzędzie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 26 pok. nr 13.

Pouczenie

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.(Dz. U. z 2021 r. poz. Nr 888)

  1. Art. 5 ust. 1 pkt. 3a „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych”
  2. Art. 5 ust. 1 pkt. 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”
  3. Art. 6. ust. 1 „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi”.

Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Prosimy mieszkańców o  udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Jednocześnie informuje się, że upoważniony pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim oraz Strażnik Miejski przystąpią do prowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Brzeski.

W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana będzie szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  „właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.”