×
Wyszukaj w serwisie
×

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Lewin Brzeski!

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Burmistrz Lewina Brzeskiego zawiadamia o obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdego mieszkańca lokalu. Właściciele nieruchomości, którzy przyjmują obywateli Ukrainy do swoich domów zobligowani są do ujmowania tego faktu w swoich deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od miesiąca kwietnia 2022 roku.

W myśl art. 6m ust. 2 w/w ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.