×
Wyszukaj w serwisie
×

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Po 30 czerwca 2022 r. wciąż składamy, odbieramy i wprowadzamy deklaracje do CEEB.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

PDFCentralna Ewidencja Emisyjności Budynków w pigułce.pdf (1,84MB)

Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) https://ceeb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć bez wychodzenia z domu.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Dokumenty do pobrania:

  • Budynki i lokale mieszkalne - Formularz A

PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A.pdf (236,71KB)

  • Budynki i lokale niemieszkalne - Formularz B

PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B.pdf (264,50KB)

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca oraz w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw dla budynków nowo powstałych.

Deklaracja zawiera:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada,
  4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada,
  5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127):

PDFUstawa z dnia 28.10.2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.pdf (308,45KB)