×
Wyszukaj w serwisie
×

Ciepło z rekompensatą

Informujemy, że można składać wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego, które ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw PDFUstawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.pdf (460,66KB)

Kwoty dopłat zatwierdzono na następującym poziomie:

  • 3 tys. zł będzie można dostać w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1 tys. zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 tys. zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatki będą przysługiwały gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z w/w źródeł ciepła i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Jak złożyć wniosek o dodatek?

  • Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
  • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Wniosek będzie można składać:

  • elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.

PDFWzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła.pdf (1,22MB)