×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje społeczne dla Borkowic i Błażejowic

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zmianie uległy niektóre zasady nadawania numeracji porządkowej, m.in. nie prowadzi się już numeracji porządkowej dla części miejscowości. Taka numeracja porządkowa na terenie Gminy Lewin Brzeski prowadzona jest m. in. dla przysiółka wsi Borkowice – Błażejowic.

Mając powyższe na uwadze, zachodzi konieczność zmiany typu miejscowości Błażejowice z przysiółka na wieś. Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/452/2022 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia przez Radę Miejską obowiązku w zakresie konsultacji z mieszkańcami Burmistrzowi Lewina Brzeskiego, konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami wsi Borkowice i Błażejowice, na których pisemnie zostanie postawione zapytanie o następującej treści:

"Czy jesteś za zmianą typu miejscowości Błażejowice z przysiółka na wieś – ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ".

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Borkowice oraz przysiółka Błażejowice.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniu 20 stycznia 2023 roku (piątek) w godzinach:

  1. przysiółek Błażejowice: od 12:00 do 13:00 w punkcie konsultacyjnym na terenie placu zabaw w Błażejowicach;
  2. wieś Borkowice: od 16:00 do 18:00 w świetlicy wiejskiej, Borkowice nr 4a.

Wyniki konsultacji zostaną podsumowane przez komisję powołaną przez Radę Miejską, a następnie przedstawione Radzie Miejskiej celem dalszych działań.

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, tel. 77 424 66 41, 77 424 66 26.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara zaprasza mieszkańców wsi Borkowice i przysiółka Błażejowice do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych.