×
Wyszukaj w serwisie
×

Dodatki dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).
Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

  1. Dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim– szczegóły na stronie: http://mgopslewin.naszops.pl/n,jednorazowe-dodatki-dla-gospodarstw-domowych-uzywajacych-do-ogrzewania-drewna-peletu-lpg-lub-oleju-opalowego
  2. Dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski, pok. 15 i 18 do dnia 30.11.2022r.

podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy.

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 

  • Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat) 
  • Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów 
  • Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży
  • Wzór wyliczania wysokości dodatku:

                                                  D = (Zk - Skp) x 0,4 
D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych, 
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp, 
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Źródło ciepła musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  1. Rekompensata dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych
  • wariant 1 dla odbiorców  którzy są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej – w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych
  • wariant 2 dla odbiorców którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej i którzy kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych* innych niż w wariancie 1, (kotłownie lokalne wykorzystujących źródła ciepła o mocy do 5MW, które nie wymagają uzyskania koncesji)

– w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych. 

* określonych w art. 3 ust. 2 ustawy

Oświadczenia dla obu wariantów należy składać do sprzedawców ciepła w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.

Uwaga oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe.

Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego w wariancie 2 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski, pok. 15 i 18.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna