×
Wyszukaj w serwisie
×

Podstawowe informacje o programie

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

 

 1. Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł;

 1. Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku;

 1. Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000,00 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000,00 (do 47 000,00 zł dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 69 000,00 zł (do 79 000,00 zł dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania

 1. Od 01.01.2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe
 2. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
 1. Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymogi programu,
 2. Docieplenie przegród budowlanych
 3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 4. Instalację odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych)
 5. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 1. Okres wdrażania:

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:

 1. zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
 2. 2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.
 1. Okres kwalifikowalności kosztów:
 1. rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić: - dla dotacji: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, - dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, jak i przed oddaniem budynku do użytkowania uznawane są za niekwalifikowane;
 2. zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji. W ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu.
 3. okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

- dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie8 , - dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie8 ,

- dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie8 ,

- dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem pkt 11.10 Części 1) Programu, pkt 11.10 Części 2) Programu i pkt 11.9 Części 3) Programu.

 

8) Złożenie wniosku

czyste.jpeg

Więcej informacji na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze-–-wersja-obowiazujaca-od-15-lipca-2022.pdf (czystepowietrze.gov.pl)