×
Wyszukaj w serwisie
×

Trzy poziomy dofinansowania

3 POZIOMY DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

 

 1. PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 

Więcej informacji: Zalacznik-nr-2-do-programu-–-koszty-kwalifikowane-i-podstawowy-poziom-dofinansowania-–-wersja-obowiazujaca-od-15-lipca-2022.pdf

 

Formy dofinansowania:

 • Dotacja
 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 

 1. PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. Są właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy , za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • dotacja z prefinansowaniem.

Więcej informacji: Zalacznik-nr-2a-do-programu-–-koszty-kwalifikowane-i-podwyzszony-poziom-dofinansowania-–-wersja-obowiazujaca-od-15-lipca-2022.pdf

 1. NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. Są właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta28, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • dotacja z prefinansowaniem.

Więcej informacji: Zalacznik-nr-2b-do-programu-–-koszty-kwalifikowane-i-najwyzszy-poziom-dofinansowania-–-wersja-obowiazujaca-od-15-lipca-2022.pdf

czyste2.jpeg