×
Wyszukaj w serwisie
×

Preferencyjny zakup węgla

Burmistrz Lewina Brzeskiego przypomina, że Gmina Lewin Brzeski prowadzi sprzedaż paliwa stałego po cenie preferencyjnej do dnia 30.04.2023 r. (ostateczny termin opłacenia i odebrania węgla przez wnioskodawcę).

Przypominamy, że w dniu 15.04.2023r. upływa termin na składanie wniosków o zakup paliwa stałego (węgla) po cenie 1.998,00 zł/tonę
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wnioski można składać wyłącznie do 15.04.2023r.

 • podpisane podpisem osobistym w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, w pok. nr 2 (Biuro Obsługi Klienta);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez skrzynkę epuap), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;

W związku z powyższym informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły wniosek o zakup paliwa stałego są zobowiązane do zapłaty za zamówiony węgiel do dnia 24.04.2023 r. pod rygorem wykreślenia wniosku z listy wnioskodawców.

W przypadku kiedy zamówiony przez gminę węgiel nie zostanie w całości wyprzedany, od 1.05.2023 r. ruszy jego sprzedaż końcowa, aż do wyczerpania zapasów, na zasadach określonych procedowanymi przepisami.


Burmistrz Lewina Brzeskiego przypomina, że w dniu 15.04.2023r. upływa termin na składanie wniosków o zakup paliwa stałego (węgla) po cenie 1.998,00 zł/tonę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wnioski można składać do 15 kwietnia 2023r.

 • podpisane podpisem osobistym w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, w pok. nr 2 (Biuro Obsługi Klienta);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez skrzynkę epuap), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Dodatkowe zapytania można kierować bezpośrednio do pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Rynek 26, pok. nr 18 i 15 lub na nr tel.: 77 424 66 44 lub 77 424 66 81 lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lub


INFORMACJA

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że od 02.01.2023r. przyjmowane są wnioski o zakup węgla po cenie preferencyjnej na rok 2023r.


INSTRUKCJA ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE

uaktualnienie z dnia 02.01.2023r.

Wnioski można składać od 02.01.2023r.

 • podpisane podpisem osobistym w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, w pok. nr 2 (Biuro Obsługi Klienta);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez skrzynkę epuap), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;

Jak musi wyglądać wniosek o zakup węgla po cenie preferencyjnej:

Wniosek o zakup węgla musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny;
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;
 • określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego;
 • informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego;
 • oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2: 1,5 tony – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022r., 3 tony łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023r.

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Opracowany druk wniosku dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, pok. 18 i 15, a także w Biurze Obsługi klienta, Rynek 1, pok. nr 2. 

Ile węgla można zakupić:

Jedno gospodarstwo domowe może zakupić:

 • jednorazowo do 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r.
 • jednorazowo do 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r. (wnioski będą przyjmowane od stycznia 2023 roku)

Łącznie można zakupić do 3 ton opału przez 1 gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w okresie do 31 grudnia 2022 r powiększa limit określony od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r.

Jak wygląda proces weryfikacji wniosku:

Do zakupu węgla po cenie preferencyjnej będą uprawnione osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które:

 • mają zgłoszone źródło ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;
 • są uprawnione do dodatku weglowego na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 • złożyły oświadczanie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 tj. 1,5 tony – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022r., 3 tony łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023r.

Oznacza to, że osoba, które dokonała zakupu węgla dla wskazanego gospodarstwa domowego po cenie do 2.000,00 zł w 2022 r. przed wejściem w życie ustawy:

 • poniżej  1,5 t – może kupić 1,5 t węgla w 2022 r. i 1,5 t węgla w 2023 r.,
 • od 1,5 t do 3 t – nie może kupić węgla w 2022 r. ale może kupić 1,5 t węgla w 2023 r.,
 • powyżej 3 t – nie może skorzystać z zakupu węgla w 2022r. i 2023 r.

Osoba, która złożyła wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie otrzyma informację o weryfikacji wniosku (pracownicy urzędu w pierwszej kolejności będą kontaktować się telefonicznie).  

Jak dokonać płatności za węgiel:

Osoba składająca wniosek zostanie zobowiązana do dokonania płatności za zamówiony węgiel (po uprzednim kontakcie telefonicznym – w urzędzie będzie można odebrać informację o weryfikacji wniosku i obowiązku dokonania opłaty za węgiel):

 • przelewem na wskazany rachunek bankowy nr 05 8870 0005 2003 0100 1850 0255
 • lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeski ul. Rynek 1

Cena preferencyjna za zakup tony węgla wynosi 1.998,00 zł brutto wraz z dowozem pod wskazany adres we wniosku, tj. adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny.

W tytule przelewu niezbędne jest wskazanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do zakupu węgla oraz adresu uprawnionego gospodarstwa.

Dostawa węgla:

Wniosek pozytywnie rozpatrzony przez tut. Urząd, a następnie opłacony, zostanie przekazany do składu w celu realizacji dostawy węgla. Termin dostawy zostanie ustalony telefonicznie pomiędzy składem i osobą uprawnioną do preferencyjnego zakupu węgla. Węgiel dostarczany jest luzem.

W imieniu Gminy Lewin Brzeski usługi dystrybucji węgla wykonują:

 • Pan Leszek Gaweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Handel Opałem Leszek Gaweł (skład w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki),
 • Pan Stanisław Mikołajczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Mikołajczyk (skład w Lewinie Brzeskim przy ul. Cichej)

Dodatkowe zapytania można kierować bezpośrednio do pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Rynek 26, pok. nr 18 i 15 lub na nr tel.: 77 424 66 44 lub 77 424 66 81 lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres e-mail: w.markiewicz@lewin-brzeski.pl lub

Dodatkowe informacje dostępne: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pytania-i-odpowiedzi-do-ustawy-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych

PDFInformacja o przystąpieniu Gminy Lewin Brzeski do zakupu paliwa stałego na potrzeby gospodarstw domowych w cenach preferencyjnych.pdf (188,17KB)
PDFINSTRUKCJA ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE uaktualnienie z dnia 02.01.2023r.pdf (410,47KB)
PDFRozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.pdf (30,10KB)
PDFWNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO PO CENIE PREFERENCYJNEJ OD 01.01.2023.pdf (276,21KB)
PDFinformacja o przystąpieniu Gminy Lewin Brzeski do zakupu paliwa stałego na potrzeby gospodarstw domowych w cenach preferencyjnych od stycznia 2023 roku.pdf (219,88KB)

Certyfikaty węgla