×
Wyszukaj w serwisie
×

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy Lewin Brzeski podjętą w dniu 27 marca 2014 roku uchwałą Rady Gminy i funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014r. poz. 301).

Fundusz sołecki – najważniejsze informacje:

 • Fundusz sołecki jest budżetem partycypacyjnym, tj. o jego przeznaczeniu decydują mieszkańcy sołectwa. Decyzje w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z funduszu sołeckiego podejmowane są na zebraniu wiejskim.
 • Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego powinien spełniać określone wymagania, aby ujęte w nim przedsięwzięcie mogło być przyjęte do realizacji. Termin złożenia wniosku (do 30 września poprzedzającego rok wydatkowania środków), należy określić przedsięwzięcia oraz ich uzasadnienie oraz oszacować koszty.

Wraz z wnioskiem należy złożyć, jako załącznik:

 • protokół zebrania wiejskiego
 • uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku
 • listę obecności z zebrania.

Sołectwa mogą realizować przedsięwzięcia służące poprawie życia mieszkańców, które należą do zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, np.:

 • budowa lub remont placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego,
 • dbanie o porządek na terenie sołectwa,
 • organizacja imprez integracyjnych dla społeczeństwa, wycieczek dla dzieci
 • remont przystanku, świetlicy wiejskiej,
 • poprawa jakości dróg i chodników.

Środki funduszu mogą być przeznaczone również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62,poz.558 z późn. zm.).

Sołectwo w trakcie roku budżetowego i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek nie może przekroczyć środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Sołectwo chcąc zmienić przyjęte przedsięwzięcia bądź ich zakres jest zobligowane do zachowania całej procedury dotyczącej uchwalania i złożenia wniosku. Koniecznym jest więc zwołanie zebrania wiejskiego, na którym zostanie uchwalony wniosek o zmianę przedsięwzięć bądź zmianę ich zakresu. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Niewykorzystane w roku budżetowym środki funduszu sołeckiego wygasają z upływem roku.

Ważne terminy:

 • do 31.07. br. – burmistrz Lewina Brzeskiego przekazuje sołtysom informacje o wysokości przypadających środków na następny rok budżetowy
 • do 30.09. br. – sołtys przekazuje burmistrzowi Lewina Brzeskiego wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na następny rok budżetowy
 • do 31.10. br. – sołectwo może złożyć do burmistrza Lewina Brzeskiego wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu na bieżący rok budżetowy

Pliki do pobrania:

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.03.2019r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.09.2019r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2019r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.03.2020r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.09.2020r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2020r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.03.2021r.

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.06.2021 roku

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.09.2021 roku

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2021 roku

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2022 roku