×
Wyszukaj w serwisie
×

Podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn.: "Rewitalizacja terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski"

Informujemy, iż 19 maja 2023r. Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał, w imieniu Gminy Lewin Brzeski, umowę o dofinansowanie na zadanie pn. "Rewitalizacja terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski".

Zadanie to jest realizowane w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD,
o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu obejmującej odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych, ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Celem operacji jest zachowanie walorów przyrodniczych, poprawa funkcjonowania ekosystemów oraz podniesienie atrakcyjności terenów przyległych do cieków i zbiorników wodnych w mieście Lewin Brzeski, poprzez renaturyzację i rewitalizację terenów przyległych do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski.

Planowany wskaźnik celu operacji to liczba zagospodarowanych terenów – 2 szt. Wartość uzyskanego dofinansowania to 57 168,00 zł.

Operacja ta będzie polegała na prowadzeniu prac przy starorzeczu rzeki Nysa Kłodzka oraz przy zbiorniku wodnym po wyrobisku żwirowym. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.   

Realizacja zadania będzie możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę Lewin Brzeski dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.