×
Wyszukaj w serwisie
×

Oddaj gabaryty na GPSZOK w Lewinie Brzeskim

Informujemy, że na terenie Gminy Lewin Brzeski wokół boksów śmietnikowych ustawionych przez wspólnoty mieszkaniowe, szczególnie na terenach gminnych publicznych panuje nieporządek oraz gromadzone są odpady typu wielkogabaryty.

Wobec powyższego przypominamy, że na terenie gminy funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Fabrycznej (teren oczyszczalni ścieków).

GPSZOK jest czynny:

  • we wtorki w godz. od 13.00 do 17.00,
  • w czwartki w godz. od 13.00 do 17.00,
  • w soboty w godz. od 8.00 do 12.00/14.00.

Właściciele nieruchomości w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebrane w sposób selektywny odpady komunalne m.in odpady typu: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (w ilości do 4 szt./rok) oraz tekstylia i odzież. Zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim określa obowiązujący regulamin.

Przypominamy, że w związku z brakiem możliwości ustawienia boksów śmietnikowych na terenach zabudowy wielorodzinnej, Gmina Lewin Brzeski zezwoliła na zagospodarowanie i korzystanie z terenów gminnych jako miejsc do gromadzenia odpadów.

Wspólnoty Mieszkaniowe zobowiązały się do:

  • poniesienia wszystkich kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem boksów śmietnikowych,
  • obsadzenia boksów śmietnikowych zielenią (krzewami) i dbania o nią,
  • systematycznego dbania, by wokół boksów śmietnikowych nie tworzyły się dzikie wysypiska.

Niestety na części terenów gminnych przekazanych do użytkowania przez mieszkańców, szczególnie wokół boksów śmietnikowych panuje nieporządek i w związku z tym pojawiają się niekontrolowane dzikie wysypiska odpadów, za które odpowiadają mieszkańcy gminy.

Sytuacja szczególnie powtarza się w miejscach terenów zabudowy wielorodzinnej, gdzie brak jest odpowiedzialności poszczególnych mieszkańców za wyznaczone miejsca do gromadzenia odpadów.

Dbając o estetykę gminy oraz względy  sanitarne, przypominamy mieszkańcom Gminy Lewin Brzeski o ich obowiązkach dot. właściwego gromadzenia odpadów.

Zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w miejsca do gromadzenia odpadów i dbać o nie w taki sposób, aby nie tworzyły się dzikie wysypiska odpadów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1. obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2022, poz. 2519 z późń. zm.):

"Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, (…)

3) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;(…)."

Prosimy o podjęcie natychmiastowych działań w celu likwidacji nagromadzonych wokół boksów odpadów, a także regularne porządkowanie terenów zarówno w boksach, jak i wokół terenu wyznaczonego do gromadzenia odpadów

Informacje o systemie gospodarowania odpadami i obowiązującym regulaminie GPSZOK-u dostępne są na stronach internetowych http://bip.lewin-brzeski.pl/5220/2341/gospodarka-komunalna.html i http://lewin-brzeski.pl/5392/gospodarka-odpadami.html