×
Wyszukaj w serwisie
×

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że istnieje możliwość pozyskania przez gminę dodatkowych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wypłaty dotacji w formie dofinansowania do wymiany przestarzałego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie". Program skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

W związku z powyższym, aby móc ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla mieszkańców, Burmistrz Lewina Brzeskiego zwraca się z prośbą do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, którzy planują wymianę przestarzałego źródła ciepła (tj. kotła na paliwo stałe, które nie spełnia wymagań 5 klasy), o składanie deklaracji woli przystąpienia do programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie".

Druk deklaracji dostępny jest do pobrania poniżej lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski, pokój nr. 18.

O terminie zakończenia zbierania deklaracji woli przystąpienia do programu poinformujemy z odrębnym ogłoszeniu.

Program "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Termin realizacji przedsięwzięcia wymiany źródła ciepła – nie wcześniej niż IV kwartał 2023r. lub I kwartał 2024r.

UWAGA! Dofinansowaniu będą podlegać inwestycje, które zostaną zrealizowane po zawarciu pisemnej umowy z Gminą Lewin Brzeski. Nie dopuszcza się możliwości finansowania kosztów zdania, które zostały poniesione przed zawarciem umowy, tzn. Beneficjent nie może ponosić kosztów zakupu i wymiany źródła ciepła przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

Program wspiera wymianę kotła na paliwo stałe niespełniające wymagań 5 klasy na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • wymiany okien i drzwi,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:

Poziom podstawowy: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

 • dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 120 000,00 zł rocznie.

Poziom podwyższony: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

 • aby móc wnioskować o dotację na poziomie podwyższonym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie może przekroczyć kwoty:
 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Poziom najwyższy: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

 • aby móc wnioskować o dotację na poziomie podwyższonym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie może przekroczyć kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

UWAGA! Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu, następnym krokiem będzie złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowe zapytania można kierować bezpośrednio do pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Rynek 26, pok. nr 18 lub na nr tel.: 77 424 66 44, a także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .

 1. DOCdeklaracja przystapienia do projektu.doc (125,50KB)
 2. PDF1.Program_priorytetowy_Cieple_Mieszkanie.pdf (691,85KB)
 3. PDF1a.Zalacznik_1_do_pp_Cieple_Mieszkanie_wykaz_kosztow_kwalifikowanych.pdf (517,69KB)