×
Wyszukaj w serwisie
×

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informuje, że istnieje możliwość pozyskania przez Gminę dodatkowych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wypłaty dotacji w formie dofinansowania do wymiany przestarzałego źródła ciepła, stolarki okiennej czy drzwiowej, docieplenia przegród budowlanych (w przypadku wspólnot mieszkaniowych) w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie".

W związku z powyższym, aby móc ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla mieszkańców, Burmistrz zwraca się z prośbą do właścicieli/najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych o składanie deklaracji woli przystąpienia do programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie".

Druk deklaracji dostępny do pobrania poniżej lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski, pokój nr. 18.

Program skierowany jest do:

 1. Osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wynikający z:
 • prawa własności,
 • ograniczonego prawa rzeczowego
 • lub najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

realizujących przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000,00 zł.

 1. Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Program wspiera wymianę kotła na paliwo stałe nie spełniające wymagań 5 klasy na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo, możliwe jest wykonanie (pod warunkiem wymiany źródła ciepła w przypadku osób fizycznych):

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym (zakup, montaż i demontaż),
 • wymiany okien i drzwi oddzielających przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej (zakup i montaż, demontaż),
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym (zakup i montaż, demontaż),
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Wspólnoty mieszkaniowe oprócz ww. zakresu zadań, mogą również ubiegać się o dofinansowanie na:

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • sporządzenie audytu energetycznego,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (która może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego).

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji w przypadku osób fizycznych:

 1. poziom podstawowy – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000,00 zł rocznie.
 1. poziom podwyższony - do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż  27 500 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • aby móc wnioskować o dotację na poziomie podwyższonym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie może przekroczyć kwoty:
 • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 1. poziom najwyższy - do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • aby móc wnioskować o dotację na poziomie podwyższonym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie może przekroczyć kwoty:
 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji w przypadku wspólnot mieszkaniowych:

 • przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu – 60% lecz nie więcej niż 350 000,00 zł;
 • przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, a także zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – 60% lecz nie więcej niż 360 000,00 zł (lub 375 000,00 zł w przypadku zakupu pompy ciepła);
 • przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe, a obejmujące inny zakres prac mieszczący się w ramach programu np. wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie przegród budowlanych, nowa instalacja CO i CWU– 60% lecz nie więcej niż 150 000,00 zł. 

O terminie zakończenia zbierania deklaracji woli przystąpienia do programu poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.

UWAGA! Dofinansowaniu będą podlegać inwestycje, które zostaną zrealizowane po zawarciu pisemnej umowy z Gminą Lewin Brzeski. Nie dopuszcza się możliwości finansowania kosztów zdania, które zostały poniesione przed zawarciem umowy, tzn. Beneficjent nie może ponosić kosztów zakupu i wymiany źródła ciepła przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

UWAGA! Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu, następnym krokiem będzie złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowe zapytania można kierować bezpośrednio do pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Rynek 26, pok. nr 18 lub na nr tel.: 77 424 66 44, a także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .

Więcej informacji pod linkiem:

Dokumenty do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (wfosigw.opole.pl)

PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE II NABÓR DLA GMIN 2023 – Program Czyste Powietrze

Pliki do pobrania: