×
Wyszukaj w serwisie
×

Nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Lewinie Brzeskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIKA SOCJALNEGO.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub,
 • dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (oraz suplement do dyplomu),
 • przed dniem 1 maja 2004r. ukończone studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
 • do 31.10.2007r. ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 1. obywatelstwo polskie,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego,
 7. prawo jazdy kat. "B".

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej.
 2. Znajomość kpa, ustawy o pomocy społecznej, systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach zdrowotnych.
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Praca socjalna.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej - skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje, państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 5. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.
 6. Praca ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z organizacjami i społecznościami lokalnymi.
 7. Udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.
 8. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 9. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 11. Zawieranie kontraktów z klientami Ośrodka, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń.
 12. Współpraca z asystentem rodziny w zakresie realizacji zadań dotyczących wspierania rodzin.
 13. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grupach roboczych tworzonych przy zespole,
 14. Obsługa systemów informatycznych do realizacji ww. świadczenia,
 15. Prowadzenie postępowań administracyjnych,
 16. Kompletowanie i bieżące ewidencjowanie, przechowywanie i przekazywanie do składnicy zakładowej akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.

Informacje dodatkowe:

 1. Czas pracy: pełny wymiar.
 2. Przewidywany termin zatrudnienia: po spełnieniu wymagań kandydat będzie zatrudniony po uzgodnieniu dogodnego terminu.
 3. Fizyczne warunki pracy: obsługa komputera i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony.
 4. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z oprogramowaniem, drukarka, telefon.
 5. Uciążliwości fizyczne występują w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz statyczne obciążenie mięśni tułowia.
 6. Praca związana z kontaktami z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim zarówno w budynku Ośrodka jak i w środowisku.
 7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap l. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap Il. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na Pracownika Socjalnego") należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, pokój nr 6 lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski w terminie do 29.02.2024r. do godz. 15.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka lub data złożenia w Ośrodku)

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski (dalej: Administrator) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.

 1. Mogą się Państwo kontaktować w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@huczyński.pl.
 2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz.1040 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do ustawy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); natomiast inne dane, na podstawie zgody, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a. RODO.
 4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w procesie naboru na wolne stanowisko będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Inne:

 1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
 2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 15.03.2024r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie przekazana telefonicznie wybranej na to stanowisko osobie.