×
Wyszukaj w serwisie
×

"Ciepłe Mieszkanie" czas start

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara ogłasza nabór wniosków do programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 1. Termin składania wniosków:

Od dnia ogłoszenia naboru do 31 lipca 2025 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 1. Tryb i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów:

Wnioski należy składać na obowiązującym wzorze, w formie papierowej, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, pok. nr 2, za pośrednictwem poczty polskiej na ww. adres, lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z regulaminem programu w Gminie Lewin Brzeski, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które złożyły w 2023 roku druk Deklaracji woli przystąpienia do ww. programu.

 1. Dla kogo?

Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

 • prawa własności,
 • lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

Dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Poziomy dofinansowania:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).
 2. Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 3. Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego to maksymalnie 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Na co?

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet/zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane – tylko w przypadku realizacji zadania głównego! (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

UWAGA!
NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIA WYŁĄCZNIE NA ZADANIA DODATKOWE! (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

Dodatkowe informacje:

 • Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Lewin Brzeski.
 • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 • Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

UWAGA - WAŻNE!

 1. Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od prawidłowego rozliczenia środków w ramach zawartej przez beneficjenta końcowego umowy i otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.
 2. Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Przedsięwzięcia, na które przysługuje dofinansowanie, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą Lewin Brzeski.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w pokoju nr 18 (ul. Rynek 26, Lewin Brzeski) lub pod nr telefonu 77 424 66 44 oraz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/