×
Wyszukaj w serwisie
×

Straż Miejska w Lewinie Brzeskim

Straż Miejska w Lewinie Brzeskim jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie miasta gminy Lewin Brzeski. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Siedziba Straży Miejskiej                                    

Rynek 1                                
49-340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 65

godziny pracy 7.00-15.00

Adres e-mail:

Zadania Straży Miejskiej:

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw  i aktów prawa miejscowego. Straż Miejska współdziała z właściwymi podmiotami  w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Straż współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Do momentu przybycia właściwych służb, Straż Miejska zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia - albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem - przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia.

Doprowadza osoby nietrzeźwe do ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich lub innych osób.

Straż miejska informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Konwojuje dokumenty, przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne dla potrzeb gminy.

Uprawnienia strażnika:

 • udzielanie pouczeń;
 • legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
 • ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki policji;
 • nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • usuwanie pojazdów, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym;
 • wydawanie poleceń;
 • żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
 • zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji;
 • obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;
 • w uzasadnionych przypadkach przeszukiwanie podejrzanego.