×
Wyszukaj w serwisie
×

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o nowy system gospodarki odpadami:

 
1.    Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
2.    Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi odpadami przez zbierającą je firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.
3.    Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?
Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:
  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnej tego systemu,
§ koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobranymi od mieszkańców.
4.    Kto dostarcza pojemniki na śmieci - mieszkańcy domu/wspólnoty czy gmina?
Co do zasady to właściciel nieruchomości odpowiada za zapewnienie pojemników na śmieci. Gmina Lewin Brzeski przyjęła te obowiązek na siebie.
5.    Co zrobić, gdy ma się podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą wywozową?
Obecne umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie. Dlatego właściciele nieruchomości, którzy mają podpisane umowy na odbiór śmieci powinni je rozwiązać. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że od połowy roku będą musieli zapłacić podwójnie - gminie i firmie, z którą mają podpisaną umowę.
6.    W jaki sposób będzie kontrolowana prawidłowa segregacja?
Pracownik firmy odbierającej odpady jest zobowiązany do kontroli zawartości pojemnika na odpady i sprawdzenia prawidłowości segregacji. Informacje, jakie odpady można wrzucać do poszczególnych pojemników będą dostępne w postaci ulotek, na stronie internetowej, itp.
7.    Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?
W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie segreguje odpadów, a zadeklarował, że będzie to robił, Burmistrz wydaje decyzję określającą wyższą opłatę.
8.    Z czego wynika niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
Przede wszystkim każdy ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów, a Gmina musi osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Wobec tego Gmina ustaliła więc stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do segregowania odpadów.
9.    Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?
Takie opłaty trzeba będzie wnosić bez wezwania co miesiąc do 15 każdego miesiąca.
Termin wniesienia pierwszej opłaty, upływa 15 lipca 2013r.
Przewiduje się, że każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację otrzyma z gminy informację z zadeklarowaną wysokością opłaty za zagospodarowanie odpadów i indywidualnym nr konta, na które będzie tą opłatę wpłacał.
10. Co w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie będzie płacił za odpady?
Gmina wyda decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty, a ustaniu terminu wpłaty zaległości rozpocznie procedurę egzekucyjną w celu jej skutecznego ściągnięcia.
11. Kto będzie odbierać odpady z terenu gminy?
Przedsiębiorca, który zostanie wybrany w drodze przetargu.
Informacja o przedsiębiorcy i harmonogramie wywozów odpadów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
12. Jaka będzie częstotliwość wywozu odpadów?
Częstotliwość wywozu odpadów z nieruchomości zostanie dostarczona Gminie w postaci harmonogramu od firmy odbierającej odpady. Musi być ona zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Lewina Brzeskiego i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Co, jeśli jeden z członków rodziny zamieszkałej na danej nieruchomości, jest zameldowany na stałe pod jej adresem, ale mieszka gdzie indziej?
Meldunki pod danym adresem nie są brane pod uwagę przy naliczaniu wysokości opłaty dla danej nieruchomości, tylko liczba zadeklarowanych w deklaracji osób. Osoba zameldowana na stałe pod danym adresem, ale mieszkająca gdzie indziej zobowiązana jest zadeklarować się na nieruchomości, na której faktycznie zamieszkuje.
14. Co w przypadku osób studiujących poza miejscem zamieszkania oraz osób przebywających za granicą?
W takim przypadku deklarujemy opłaty tylko za te miesiące, kiedy osoby przebywają w miejscu zamieszkania (np. wakacje).
15. Do którego pojemnika mogę wyrzucać popiół?
Popiół (ale nie gorący!) wrzucamy do pojemnika czarnego na odpady zmieszane, pozostałości po segregacji
16. Czy będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych w ramach tej samej opłaty uiszczanej co miesiąc?
Tak, w ramach tej samej opłaty będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej. Ponadto mieszkaniec będzie mógł również zawieźć posegregowane frakcje odpadów komunalnych, w tym komunalne odpady budowlane (oprócz pozostałości po segregacji i zmieszanych odpadów komunalnych) samodzielnie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zbiornicy), który zostanie zorganizowany na terenie gminy. Mieszkaniec sam ponosi koszt transportu odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zbiornicy).
17. Czy w przypadku wytworzenia większej ilości odpadów komunalnych w nieruchomości niezamieszkałej (np. na terenie firmy) będzie istniała możliwość zlecenia dodatkowego odbioru odpadów?
Nie przewiduje się zlecania dodatkowych odbiorów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w ramach uiszczanej Gminie opłaty wyliczonej na podstawie złożonej deklaracji.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, wytwarza zwiększoną ilość odpadów komunalnych, zobowiązany jest do ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której zostanie naliczona nowa opłata, obejmująca zwiększoną ilość lub pojemność pojemników. Częstotliwość odbioru odpadów nie ulega zmianie.
18. Jak uniknąć podrzucania odpadów?
Najlepiej byłoby zainwestować w zamykane altany śmietnikowe, obejmujące przynajmniej pojemniki na frakcje zebrane selektywnie.
19. Co, w przypadku, gdy ma się jedną altanę śmietnikową dla kilku wspólnot, w tym 2 różnych zarządców?
Należy podjąć wspólną decyzję o segregacji.
20. Co w przypadku, jeśli nie tworzy się np. odpadów szklanych? Czy należy zamawiać zielony pojemnik?
Tak, jeśli zostanie zadeklarowana segregacja odpadów. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski obowiązuje 4-pojemnikowy system zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w 4 rodzaje pojemników na poszczególne frakcje odpadów (czarny, żółty, zielony, brązowy).
Pojemnika brązowego na odpady nie musi być, jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje w deklaracji posiadanie kompostownika.
Ilość oraz pojemność pojemników na odpady komunalne określa właściciel nieruchomości.