×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewińskie Lwy

 

Zarządzenie nr 931 /2013

Burmistrza Lewina Brzeskiego

z dnia 06 lutego 2013 roku

 
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy”.
  
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się regulamin przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
 Artur Kotara

 

DOCXRegulamin przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego - Lewińskie Lwy (43,21KB)

DOCXKarta zgłoszenia kandydatury do nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego - Lewińskie Lwy (38,05KB)

DOCWzór oświadczenia (22,50KB)