×
Wyszukaj w serwisie
×

Obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej

 logo RPO WO
 

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, iż zakończono przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w mieście Lewin Brzeski (obręb ulic: Piasta Kołodzieja, Powstańców Śląskich, części ul. Kościuszki, Konopnickiej, części ul. Moniuszki, Al. Wojska Polskiego, Krótkiej, Zamkowej, Kilińskiego, Poprzecznej, Kopernika) oraz w miejscowościach Nowa Wieś Mała i Kantorowice (zlewnia PK-3 i PK-4).

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nadzór nad realizacją powyższego obowiązku sprawuje Burmistrz.

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków określonych ustawą, wydana zostanie decyzja nakazująca wykonanie przedmiotowych obowiązków. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami). Kontrola wywiązania się z w/w obowiązku zostanie przeprowadzona w miesiącu czerwcu 2012r. 

Fakt przyłączenia się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy, celem dokonania odbioru technicznego, każdorazowo zgłosić do gminnej spółki „Hydro-Lew” z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. Moniuszki 8a załączając mapę geodezyjną powykonawczą.