×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja dla przedsiębiorców o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru działalności gospodarczej w zakresie odpadów komunalnych

 
I N R O R M A C J A
 
O UZYSKANIU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lewin Brzeski jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeski.
 
Przedsiębiorcy, którzy w dniu 01.01.2012 r. (art. 14 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.
 
Wpis do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
Wniosek powinien zawierać:
 • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacje podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 
Opłaty skarbowe:
 • 50 zł – opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
UWAGA! Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru.
 • 25 z ł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu).
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 • Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim;
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim nr 05 8870 0005 1003 0100 1850 0203
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty na dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.
 
Wpis do rejestru jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, do 7 dni od dnia wpływu wniosku do rejestru działalności gospodarczej (art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej).
 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań (art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):
 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej.
 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do (art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):
 1. przekazywania odbieranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 3. zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.
 
Szczegółowe wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki.
Na dzień 31.01.2012 r. ww. rozporządzenie nie weszło w życie, projekt rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.
 
Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897)
 3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
 5. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z późn. zm.)
 6. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447, z późn. zm.)
 7. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635, z późn. zm.)
 8. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski (Uchwała Nr XXVIII/237/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r.)