×
Wyszukaj w serwisie
×

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina coraz bliżej

W dniu 18 maja 2012 roku władze Lewina Brzeskiego na czele z Burmistrzem Arturem Kotarą oraz radni Rady Miejskiej zapoznali się ze stanem realizacji inwestycji związanej z poprawą ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego. Inwestycję wartą prawie 120 mln złotych realizuje firma SKANSKA SA oddział budownictwa inżynieryjnego we Wrocławiu.

rzut na realizację inwestycji pn. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzeczwe Nysie Kłodzkiej, własn.SKANSKA SA   Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, własn.SKANSKA SA   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek

Projekt zakłada likwidację istniejącego jazu stałego przy budynkach młynów OPZZ, budowę nowego 3 przęsłowego jazu klapowego, przebudowę i udrożnienie rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku ok. 4,5 km, wykonanie ulgi powodziowej o długości ok. 2 km, budowę obwałowań wzdłuż rzeki oraz ulgi powodziowej, udrożnienie światła oraz wzmocnienie filarów i przyczółków mostu drogowego oraz kształtowanie doliny terenów zalewowych w celu zwiększenia przepustowości doliny rzecznej.
Główny inżynier projektu w części pierwszej spotkania przedstawił radnym stopień zaawansowania inwestycji oraz plany i pokrótce omówił zrealizowane już etapy inwestycji.

W części drugiej uczestnicy spotkania zwiedzili 4 istotne, z punktu widzenia inwestycji, miejsca: Kantorowice, Stroszowice, jaz przy byłych młynach OPZZ-u oraz brzeg Nysy przy byłym państwowym gospodarstwie rolnym.

W Kantorowicach wykonawca wskazał ujście starej Nysy Kłodzkiej, które będzie stanowiło swoiste rozlewisko dla rzeki w przypadku powodzi, w taki sposób, aby odciążyć od nadmiaru wód pola zagrożone podtopieniami.

Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek

W Storszowicach zebranym pokazano miejsce, gdzie zaczyna się nowo wybudowany kanał ulgi dla Nysy Kłodzkiej. Jednym z głównych założeń projektu jest pogłębienie koryta Nysy w taki sposób, aby mogło przyjąć przepływ wody wielkości 550 m3/s (przy dotychczasowej drożności rzeki przepływ wód rzędu 160-170 m3/s powodował podtopienia terenów nadrzecznych). Dodatkowo, oprócz głębszego koryta, Nysa Kłodzka wzbogaci się o kanał ulgi, którego przepustowość sięgać będzie 250 m3/s.
Przy starym jazie położonym w Lewinie Brzeskim inwestor pokazał zaawansowane prace, w ramach których powstanie nowoczesny jaz o trzech przęsłach o rozpiętości 17 metrów każde, szerokości jazu 70,5 m i  wysokość piętrzenia 2,80 m. Jaz będzie wyposażony w automatyczny system pomiaru stanu wody oraz ostrzegania przeciwpowodziowego. W korpusie lewego przyczółka wykonano także przepławkę dla ryb.

Ostatnim miejscem, które zostało pokazane zebranym był fragment Nysy Kłodzkiej w okolicach PGR-u w Lewinie Brzeskim, gdzie doskonale widać ujście kanału ulgi do Nysy Kłodzkiej. Warto dodać, że w ramach projektu przy wylocie kanału ulgi ul. Nysańska na długości ok. 220 m będzie przebudowana tworząc próg utrzymujący przepływy w Nysie Kłodzkiej do ok. 400 m3/s, nie dopuszczając ich na teren ulgi.

Inwestor zapewnił zebranych, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, stan zaawansowania inwestycji oceniany jest na 51,3%, a jej zakończenie przewidywane jest na grudzień 2013 roku.

Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek

Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek   Spotkanie w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, fot. W.Włodek