×
Wyszukaj w serwisie
×

Kary za brak przyłączenia do kanalizacyjnej

  big_kanalizacja.jpeg
Straż Miejska przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Straż Miejska będzie prowadzić kontrole nieruchomości w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Wykaz przekazany Straży Miejskiej obejmuje nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski.
Straż Miejska w Lewinie Brzeskim przypomina, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych”.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Właściciel, który nie wywiązuje się z tego obowiązku może podlegać karze grzywny. Zdarzają się posesje, gdzie ścieki bez oczyszczania trafiają do gruntu, a później do wód podziemnych skutecznie je zanieczyszczając.

Z otrzymanych danych z spółek wodociągowo-kanalizacyjnych wynika, iż są posesje, gdzie ścieki nie trafiają ani do zbiorczej sieci kanalizacyjnej ani też do stacji zlewnej ścieków dowożonych. Zaleca się wszystkim właścicielom posesji nie mających podłączenia do sieci kanalizacyjnej o pilne uregulowanie tej sprawy.
 Straż Miejska najbliższym czasie nasili swoje działania w tym zakresie.

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami strażnik miejski może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Brzegu
.