×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs na dyrektora szkoły

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy, ul. Zamkowa 3, 49-345 Skorogoszcz.


1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:
a)  ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, a także nauczyciel który  ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzenia albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d)  okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał               co najmniej dobrą oceną pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f)  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.4)), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.5)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz . U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.6)).

1a. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukończyła studia magisterskie;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie  o ubezwłasnowolnienie;
f) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
g) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b, e, f, i.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy;
b) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje  o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f)  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne , postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148, z późn. zm.4));
j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.  Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)4)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
l) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,     z późn. zm.6)5)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)6)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)7)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora PSP w Skorogoszczy” w terminie do dnia 27 lipca 2012 r. do godziny 15.00 na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski.  

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Dariusz Struski

Lewin Brzeski, 13 lipca 2012 roku.

 

Sprostowanie


W ogłoszeniu Burmistrza Lewina Brzeskiego dotyczącego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy, ul. Zamkowa 3, 49-345 Skorogoszcz:

- punkt 2. lit. g otrzymuje brzmienie: „oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne”;
- punkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie: „oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114, z późn.zm.)”.