×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o obowiązku przyłączania się do sieci kanalizacyjnej

W związku z faktem, iż zakończono przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w mieście Lewin Brzeski (obręb ulic: Piasta Kołodzieja, Powstańców Śląskich, części ul. Kościuszki, Konopnickiej, części ul. Moniuszki, Al. Wojska Polskiego, Krótkiej, Zamkowej, Kilińskiego, Poprzecznej, Kopernika) oraz w miejscowościach Nowa Wieś Mała i Kantorowice (zlewnia PK-3 i PK-4) oraz z koniecznością wynikającą z przepisów art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nadzór nad realizacją powyższego obowiązku sprawuje Burmistrz.


Mając na uwadze przede wszystkim dbałość o stan środowiska naturalnego, poprawę gospodarki wodno – ściekowej gminy, jak również fakt zrealizowania w/w projektów we współfinansowaniu ze środków UE, niniejszym wzywam właścicieli nieruchomości objętych projektami do niezwłocznego wykonania ustawowego obowiązku przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej.


Z posiadanych p
rzez gminę Lewin Brzeski informacji wynika, iż wciąż niewielki odsetek mieszkańców zobligowanych do podłączenia się do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej wypełniło ustawowy obowiązek i zgłosiło ten fakt gminnej Spółce Hydro – Lew.
W związku z powyższym funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczną kontrole posesji objętych projektem budowy sieci kanalizacyjnej i w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków określonych ustawą, zostanie wszczęte postępowanie w stosunku do właścicieli nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami).


Przypominam, iż w przypadku braku wykonania obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach tj.: „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej...” zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Straż Miejska jest uprawniona do nałożenia kary mandatowej  w wysokości do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Brzegu.


Fakt przyłączenia się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy, celem dokonania odbioru technicznego, każdorazowo zgłosić do gminnej spółki „Hydro-Lew” z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. Moniuszki 8a załączając mapę geodezyjną powykonawczą.


Powyższy obowiązek dotyczy wyłącznie nieruchomości objętych w/w projektami. W razie wątpliwości w kwestii objęcia poszczególnych nieruchomości projektem, informacji udziela Wydział Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w dniach pn-pt w godz. 715-1515 lub pod nr tel. 77-424 66 37.